Noderīgas saites /

30. jūlijā 2012. gadā

UNESCO ASP sadarbības tīkls (The UNESCO Associated Schools Project Network)

Četri pīlāri 21. gadsimta izglītībai (The four pillars of education for the 21st Century);http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/brochure_2nd_decade.pdf

UNESCO ASP rīkkopa angļu valodā : ESD Toolkit; labās prakses piemēri pasaulē : Good Practices.

 

 

UNESCO resursi izglītībai

ANO SISTĒMA UN UNESCO DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēma; plakāts:

http://www.un.org/en/aboutun/structure/pdfs/UN_System_Chart_30June2015.pdf

UNESCO: četri pīlāri 21.gadsimta izglītībai:

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/about-us/strategy/the-four-pillars-of-learning/

Kas ir UNESCO un organizācijas mērķi?:

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330e.pdf

UNESCO; faktu lapa:

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001011/101118eo.pdf

Apvienoto Nāciju Organizācijas statūti:

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf

Apvienoto Nāciju Organizācija un tās darbība mūsdienās:

http://www.un.org/ar/geninfo/pdf/UN.today.pdf 

 

CILVĒKTIESĪBU IZGLĪTĪBA

Bēgļu tiesību uz izglītību aizsargāšana: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002510/251076E.pdf

Mobilās tehnoloģijas bēgļu izglītībā: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261278e.pdf

Iekļaujoša izglītība un atbildības sistēmas; izglītības politikas dokuments: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259577e.pdf

Iekļaujošas un dzimumlīdztiesīgas izglītības ceļvedis: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248254e.pdf

Dzimumu līdztiesība zinātnē un inženierzinātnē:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259766e.pdf

Padomi iekļaujošu mācību grāmatu veidošanai (reliģija, dzimumu līdztiesība, kultūra):

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002473/247337e.pdf

Dzimumu līdztiesība STEM izglītībā; resursu paka:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002505/250567e.pdf

Meiteņu un sieviešu izglītība zinātnē, inženierzinātnēs, tehnoloģijās un matemātikā: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479e.pdf 

Cilvēktiesību stiprināšana, cīna pret radikalizāciju un ekstrēmismu; medijpratība:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246371e.pdf

Rakstībpratība un lasītprasme daudzvalodu vidē:

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001507/150704e.pdf

 

GLOBĀLAIS PILSONISKUMS

Gobālā pilsoniskuma izglītība- tēmas un sasniedzamie mērķi:

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf

Globālā pilsoniskuma ABC:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248232e.pdf 

Skolas darbībā- pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246352e.pdf

Skolas attīstībā- pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai; ceļvedis skolotājiem: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002468/246888e.pdf 

Globālā pilsoniskuma izglītība un tās attīstīšana krīzes situācijās:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002527/252771e.pdf

 

 IZGLĪTĪBA ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI

Datubāze publikācijām par izglītību ilgtspējīgai attīstībai:

 https://en.unesco.org/esd-repo/ 

Izglītība ilgtspējīgas attīstības mērķiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

10 izglītības mērķi līdz 2030;  plakāts: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259784e.pdf

Jaunākās tendences izglītībā ilgtspējīgai attīstībai (2018):

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf 

Ilgtspējīgas attīstības jautājumu iekļaušana mācību grāmatās:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002599/259932e.pdf

Kopienu iesaiste izglītībā ilgtspējīgai attīstībai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247569E.pdf

Kompetences izglītībai un ilgtspējīgai attīstībai un dzīvesveidam:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002473/247343E.pdf

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai sabiedrības pārveidei: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247569E.pdf

Izglītība vides attīstīšana 21.gadsimtā:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002523/252335e.pdf

 

KULTŪRZIGLĪTĪBA UN VĒRTĪBIZGLĪTĪBA             

Pasaules mantojums jauniešu rokās: resursi skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001290/129073e.pdf

Mantojums mieram un izglītībai – Pirmā pasaules kara zemūdens mantojuma saglabāšana, skolotāju rokasgrāmata: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Heritage_for_Peace_and_Reconciliation.pdf

Mantojums mieram un izglītībai- Pirmā pasaules kara zemūdens mantojuma saglabāšana, uzziņu materiāls: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Safeguarding_Brochure.pdf 

Pasaules apdraudēto valodu atlants: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187026e.pdf

 

MEDJPRATĪBA

pamati informācijpratības saprašanā: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf

Jauniešu ekstrēmisms sociālajos medijos: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002603/260382e.pdf

Mediju un infromācijpratības pedagoģija:

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002202/220203e.pdf

Mediju un informācijpratība; mācību saturs skolotājiem:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/media_and_information_literacy_curriculum_for_teachers_en.pdf 

Medijpratība un jaunais humānisms:

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192134e.pdf

Mediju izglītība:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001828/182858e.pdf

 

VIDES IZGLĪTĪBA

Bioloģiskā daudzveidība; mācību materiāli: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245982e.pdf

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana; mācību materiāli skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002494/249462e.pdf

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un bio-pratības kompetences;  resursi skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002497/249740e.pdf

Apdraudējums un riski bioloģiskajai daudzveidībai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002497/249739e.pdf

Bioloģiskās daudzveidības nozīme un nepieciešamība:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002497/249733e.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&set=005B2777E0_1_396&hits_rec=8&hits_lng=eng 

Klimata pārmaiņas klasē; mācību materiāls:

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf

Ozona slānis; ceļvedis pamatskolu skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184170E.pdf

Klimata pārmaiņas un dzīvesveids; ceļvedis:

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002128/212876E.pdf

Bioloģiskā daudzveidība un dzīvesveids; ceļvedis:

https://www.cbd.int/cepa/doc/youthxchange.pdf 

Zaļās prasmes un dzīvesveids; ceļvedis: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245646e.pdf

Notekūdeņi- resurss, kuru dalām:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261258e.pdf

Resursu paka okeānu iepazīšanai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260721E.pdf

Ūdens resursu apsaimniekošana; mācību programma(1., 2. un 3.daļa):

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260662e.pdf (1.daļa) http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260663e.pdf (2.daļa);

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260664e.pdf (3.daļa)

 

Apvienoto Nāciju Bioloģiskās daudzveidības dekāde (2010-2020):

https://www.cbd.int/2011-2020/

 

NODERĪGAS SAITES MĀCĪBU MATERIĀLU UN STUNDU PLĀNU GATAVOŠANĀ

Multimediju resursi:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/multimedia/ 

Vērtējumu izmantošana un analizēšana mācību rezultātu uzlabošanai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002529/252975e.pdf

Liela apjoma vērtējumu analīze un izmantošana mācību rezultātu uzlabošanai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247413e.pdf 

Skolotāja ceļvedis vardarbīga ekstrēmisma novēršanai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf

Pedagoģija mieram; vadlīnijas skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261349e.pdf

Bioloģiskā daudzveidība; mācību materiāli:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245982e.pdf

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana; mācību materiāli skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002494/249462e.pdf          

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un bio-pratības kompetences; resursi skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002497/249740e.pdf

Klimata pārmaiņas klasē; mācību materiāls:

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219752e.pdf

Ozona slānis; ceļvedis pamatskolu skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184170E.pdf

Ozona slānis; ceļvedis vidusskolas skolēniem: http://www.unesco.org/education/ozonaction_student_web.pdf 

Resursu paka okeānu iepazīšanai:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260721E.pdf

Ūdens resursu apsaimniekošana; mācību programma(1., 2. un 3.daļa):

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260662e.pdf (1.daļa) http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260663e.pdf (2.daļa);

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260664e.pdf (3.daļa)

 

Mantojums mieram un izglītībai- Pirmā pasaules kara zemūdens mantojuma saglabāšana;  skolotāju rokasgrāmata:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Heritage_for_Peace_and_Reconciliation.pdf 

Drošība skolā; skolotāju rokasgrāmata:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261350e.pdf

Skolas attīstībā- pasaules pilsoņi ilgtspējīgai attīstībai; ceļvedis skolotājiem:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002468/246888e.pdf

Mediju un informācijpratība; mācību saturs skolotājiem:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/media_and_information_literacy_curriculum_for_teachers_en.pdf

 

UNESCO resursu datubāze:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/unesdoc-database/