Dokumenti /

06. martā 2017. gadā

UNESCO Asociēto skolu projekta logotipa lietošanas vadlīnijas dalībskolām

Mērķis

Lai uzskatāmi norādītu uz sadarbību ar UNESCO, Asociēto skolu projekta (ASP) koordinatori un dalībskolas, kas ir oficiāli reģistrētas UNESCO ASP starptautiskajā reģistrā, ir aicinātas lietot UNESCO ASP logotipu. Šīs vadlīnijas precizē logotipa lietošanu saskaņā ar UNESCO nosaukuma, akronīmu, logotipu un interneta domēnu lietošanas noteikumiem, kas pieņemti UNESCO Ģenerālajā konferencē (34. rezolūcija C/86).

LASĪT VAIRĀK
18. septembrī 2015. gadā

UNESCO Asociēto skolu tīkla nolikums

UNESCO Asociēto skolu tīkla

Nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1.    UNESCO Asociēto skolu tīkls ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidota starptautiska izglītības iestāžu sadarbības platforma.

2.    UNESCO Asociēto skolu tīkls Latvijā darbojas saskaņā ar UNESCO noteiktajām tīkla darbības prioritātēm, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, UNESCO Pasaules izglītības foruma noslēguma dokumentiem un Latvijas izglītības politikas dokumentiem.

3.    UNESCO Asociēto skolu tīkla saīsinājums ir UNESCO ASP, atsaucoties uz tā vēsturisko nosaukumu un darbības formu - UNESCO Asociēto skolu projekts

LASĪT VAIRĀK