Pasaules lielākā stunda /

13. novembrī 2015. gadā

Globālās vides problēmas un mana personīgā atbildība: Lielā stunda Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Pasaules lielākās mācību stundas mērķis bija rosināt audzēkņus aizdomāties par vides problēmām, to cēloņiem un sekām. Stundai tika izvirzīti šādi uzdevumi: uzlabot psiholoģisko mikroklimatu abās grupās un saliedēt kolektīvu; padziļināt audzēkņu zināšanas par globālajām vides problēmām. Ievadā audzēkņi tika iepazīstināti ar akciju «Pasaules lielākā mācību stunda» un stundas tēmu. Audzēkņiem iepriekš bija jāsagatavo vismaz 3 fakti par ūdens lomu planētas pastāvēšanā. Stundas turpinājumā tie tika prezentēti un apspriesti ar citiem jauniešiem. Klātesošajiem tika uzdots jautājums: Ko Tu pats vari darīt, lai mazinātu globālo sasilšanu un klimata pārmaiņas? Noslēgumā audzēkņi tika uzaicināti izveidot plakātus ar uzsaukumiem, kas aicina līdzcilvēkus taupīt ūdeni. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Kā pasargāt planētu Zeme? Pasaules lielākā mācību stunda Skujenes pamatskolā

Lai sekmētu interesi par cilvēka un vides mijiedarbību, veicinātu izpratni par atkritumu ietekmi uz vidi un šķirošanas nozīmi, kā arī veidotu saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem, Pasaules lielākā mācību stunda Skujenes pamatskolā bija veltīta vides aizsardzības un piesārņošanas novēršanas tēmām. Stundas notika no 1. līdz 9. klasei, un tajās tika radīts priekšstats par vides piesārņojumu un atkritumu otrreizējas izmantošanas iespējām.LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Rīgas Vēsturiskais centrs – UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Lielā stunda Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā

Lai paplašinātu zināšanas par galvaspilsētas vēsturiskajiem objektiem, sekmētu prasmes dažādu objektu fotografēšanā, kā arī veicinātu valstiskās identitātes apziņu, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 7. klases skolnieki fotopulciņā pievērsās Rīgas vēsturiskā centra iepazīšanai. Skolēni devās pārgājienā pa Vecrīgu. Dalībnieki tika aicināti meklēt interesantus objektus un tādus, kas atspoguļo vēsturi, kā arī lūgti pievērst uzmanību atsevišķām detaļām, kas varētu būt nozīmīgas, veidojot reportāžu. Pārgājienā bija iespēja uzzināt par Rīgas vēsturiskā centrā nozīmīgākajām vietām, būvēm. Stundas rezultātā tapa fotoreportāža, kuras foto un tekstu tapšanā iesaistīti fotopulciņa dalībnieki. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Raiņa saules gadi – par godu Raiņa 150 gadu jubilejai. Lielā stunda Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 9. klasē

Lai gūtu jaunas zināšanas un atkārtotu esošās par Raini un viņa darbiem, ieinteresētu lasīt Raiņa darbus, apmeklēt muzejus un piemiņas vietas, kā arī mācītos saskatīt literatūras saistību ar citām mākslām (tēlotājas mākslu, mūziku, kino, teātri), Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 9. klasē Pasaules lielākā mācību stunda bija veltīta Raiņa daiļradei. Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena ir iekļauta UNESCO Svinamo dienu kalendārā.

Skolēni izteiksmīgi runāja Raiņa dzeju, klausījās epu “Saules gadi” un atbildēja uz jautājumiem, kā arī iepazinās ar Raiņa biogrāfiju. Stundā tika risinātas krustvārdu mīklas, kā arī tika sniegta iespēja piedalīties radošo darbu konkursā, kur temats, kā izrādījās, bijis tāds pats kā Raiņa pirmajam dzejolim. 
 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Ilgtspējība. Iepazīšanās ar globālās izglītības mērķiem. Lielā stunda Olaines 2. vidusskolas 8.klasē

Lai iepazītu globālos izaicinājumus, izvērtētu iespējas piedalīties Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un pilnveidotu prasmi strādāt grupās, Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 8. klasē bija veltīta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai. Skolēni stundā apsprieda ANO izvirzītos mērķus, diskutēja par to aktualitāti pasaulē un Latvijā. Skolēni noskatījās izglītības eksperta Kena Robinsona (Sir Ken Robinson) animācijas filmu “Vislielākā stunda pasaulē” un noslēgumā uzrakstīja nelielu eseju par to, kas jauns uzzināts stundā.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Ievads ilgtspējīgas attīstības globālajos mērķos: Pasaules lielākā mācību stunda Olaines 2. vidusskolas 7. klasēs

Lai iepazīstinātu skolēnus ar ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, Olaines 2. vidusskolas 7. klasēs mājturības un tehnoloģiju stundās notika diskusijas par veselīgu dzīvesveidu, piemērotiem sanitārajiem apstākļiem un ilgtspējīgu patēriņu. Ienākot klases telpā, skolēni atbildēja uz šādu jautājumu: „Kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji?” Skolēni noskatījās Sera Kena Robinsona animāciju, mēģināja noteikt biežāk sastopamās problēmas un pārrunāja savas idejas. Skolēni devās uz mācību pieturām, īpaši apskatīja pieturu "Veselība un labklājība" un "Ilgtspējīgums", lai papildinātu savas zināšanas un padziļinātu izpratni par globālajiem mērķiem.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Par smēķēšanas kaitīgumu matemātikas valodā. Lielā stunda Olaines 2. vidusskolas 7. klasē

Pasaules lielākajai mācību stundai Olaines 2. vidusskolas 7.klasē bija izvirzīti vairāki mērķi.1. Izglītojošais – praktisko iemaņu un zināšanu atstrādāšana, atrodot daļu no skaitļa, veselā atrašana, ja zināma daļas vērtība (atkārtošana).  2. Audzinošais–veselīga dzīves veida propagandēšana, zināšanu paplašināšana par smēķēšanas kaitīgumu. 3. Attīstošais –  veicināt salīdzināšanas prasmju veidošanu, galvenā noteikšanu, zināšanu izmantošanu jaunās situācijās, uzmanības un atmiņas attīstīšanu. Stundā tika pilnveidotas arī prasmes strādāt grupās un palīdzēt viens otram. Stundas sākumā skolēni grupās lika puzli ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Katrai grupa izvēlējās vienu mērķi, kas risināms, piedaloties konkrēti pašam skolēnam. Grupas pārstāvis prezentēja grupas kopīgo domu. Ikviens arguments tika pieņemts, bet skolotāja ievirzīja skolēnu domas tā, lai viņi nonāktu pie secinājuma, ka izvirzītās problēmas var atrisināt tikai vesels cilvēks. Stundas turpinājumā bērni uzzināja par smēķēšanas kaitīgumu, riskiem veselībai, arī par pasīvās smēķēšanas ietekmi.

Fotoreportāža šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils vienības pamatskolas 8. klasē

Stundas sākumā tika meklēta atbilde uz jautājumu “Kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji?”. Skolēni bieži minēja šādus globālus mērķus: 1. Novērsta nabadzība; 3. Laba veselība; 6. Tīrs ūdens un piemērotie sanitārie apstākļi; 8. Labs darbs un ekonomikas izaugsme; 13. Planētas aizsardzība; 14. Dzīvība uz Zemes; 16. Miers un taisnīgums. Stundas turpinājumā skolēni devās uz sešām “mācību pieturām”, lai uzzinātu vairāk par globālajiem mērķiem. Katrā punktā skolēniem jāuzraksta viens fakts, kas viņus pārsteidza. Katrā punktā viņi varēja izdomāt kādu jautājumu, par kuru viņi vēlētos uzzināt vairāk, iepazīstoties ar plašāku informāciju par attiecīgo tēmu nākamajās nodarbībās vai mājās. Noslēgumā skolēni izlēma, kurš globālais mērķis, viņuprāt, ir svarīgākais. Visbiežāk tika izvēlēti šie: nabadzība, vide; droša un taisnīga pasaule, veselība un labklājība; izglītība, prasmes un darba vietas. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Veselība – globāla vērtība: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klasē

Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klases Pasaules lielākā mācību stunda bija veltīta tēmai “Veselība – globāla vērtība”.  Stundas sākumā notika prāta vētra par tēmu „Kas grauj cilvēku veselību visā pasaulē? Skolēnu atbildes bija dažādās. Kā lielākie veselības kaitētāji minēti šie iemesli: alkohols, narkotikas, smēķēšana, datoratkarība, riskanti sporta veidi un nodarbes, automašīnu izplūdu gāzes, neveselīga ēšana, ātrās uzkodas, pasīvs dzīvesveids, fizisko aktivitāšu trūkums un slimības. Turpinājumā skolotāja pastāstīja, ka arī tīra ūdens trūkums, nabadzība, vides piesārņojums, aptaukošanās, sirds un asinsvadu saslimšanas ietekmē veselību.  Stundā tika runāts par ANO globālajiem izglītības mērķiem, pasaules iedzīvotāju veselības stāvokli. Tika prezentēta statistika. Stundā tika izstrādāts un prezentēts arī radošais darbs – informatīvs un vizuāls plakāts „Esi vesels”.  

 

LASĪT VAIRĀK