UNESCO ASP Latvijā /

21. augustā 2012. gadā

Latvija UNESCO Asociēto skolu projektā piedalās jau kopš 1990. gadu sākuma, un šobrīd sadarbības tīkls ietver skolas no visiem Latvijas reģioniem.

2015.–2018. gadā UNESCO ASP dalībskolas īstenos aktivitātes četros tematiskos virzienos: kultūrizglītība un vērtībizglītība, cilvēktiesību izglītība, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi. Skolas, kas darbosies kultūrizglītības un vērtībizglītības virzienā, veicinās radošu un atvērtu mācīšanās vidi, stiprinās starpkultūru un starppaaudžu dialogu un skolas sadarbību ar vietējo kopienu. Skolas, kas īpašu uzmanību pievērsīs vides un ilgtspējīgas attīstības izglītībai, kā arī UNESCO  darbības pamatprincipiem, sekmēs holistisku izglītību, balstītu veseluma pieejā (visas skolas pieejā) izglītības nodrošināšanā. Savukārt skolas, kas darbosies cilvēktiesību izglītības virzienā, veicinās tolerantu un iekļaujošu sabiedrību un mācību vidi.

UNESCO ASP 2015.–2018. gadā virzienā “Kultūrizglītība un vērtībizglītība” darbosies 10 izglītības iestādes: Alsungas vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Druvienas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Ozolnieku vidusskola, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rīgas 74.vidusskola, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Riebiņu vidusskola, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

Virzienā “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un “ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi” iesaistīsies 12 skolas: Ādažu Brīvā Valdorfa skola, BJVIC Rīgas dabaszinību skola, Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Grobiņas sākumskola, Jelgavas Amatu vidusskola, Skujenes pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija.

Cilvēktiesību izglītību UNESCO ASP ietvaros Latvijā stiprinās 10 izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Cēsu pilsētas vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Rundāles novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”, Rīgas Montessori sākumskola, Sabiles vidusskola, Valmieras sākumskola.

Par UNESCO asociēto skolu/izglītības iestādi var kļūt jebkura oficiāli reģistrēta valsts, pašvaldības vai privāta izglītības iestāde konkursa kārtībā. UNESCO dalībskolas statuss skolām/izglītības iestādēm tiek piešķirts uz trīs gadiem, tādējādi skolai/ izglītības iestādei uzņemoties saistības aktīvi darboties un pildīt nolikumu Par Latvijas skolu līdzdalību UNESCO Asociēto skolu projektā.