Izglītība ilgtspējīgai attīstībai /

21. augustā 2012. gadā

Virziens Izglītība ilgtspējīgai attīstībai vērš uzmanību uz Apvienoto Nāciju dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”(2005-2014) mērķu īstenošanu, veicinot kompetenču apguvi un holistisku, starpdisciplināru pieeju sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumiem mācību programmā. Virziena mērķis ir izprast kopsakarības sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumos, akcentējot katra indivīda kā pārmaiņu virzītājspēka nozīmi sabiedrības veidošanā un apkārtējās vides izmaiņās, rosinot domāt par dabas resursu ierobežotību un cilvēku ietekmi uz dabu un klimata pārmaiņām, kā arī aicinot apzināties ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (IIA) ir jauns, dinamisks 21. gadsimta skatījums uz izglītības lomu sabiedrībā, kas aicina visu paaudžu cilvēkus būt atbildīgiem par šī brīža izvēlēm. 2005. gadā tika uzsākta UNESCO dekāde „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (2005-2014)” ar mērķi veicināt globālu, reģionālu un lokālu sadarbību izglītības jomā, kā arī starpnozaru sadarbību un partnerattiecības, lai popularizētu ilgtspējīgas attīstības idejas, tās ietverot gan formālajā, gan neformālajā mūžizglītībā.  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai attiecas uz visu veidu un līmeņu izglītību; tā ir pieeja mācībām un mācīšanai, kas balstīta uz ideāliem un principiem, kas veicina ilgtspējību. IIA projekts paredz iesaistīšanos tādu būtisku problēmu apspriešanā un izvērtēšanā izglītības procesos kā cilvēktiesības, nabadzības samazināšana, ilgtspējīgs dzīvesveids, klimata pārmaiņas, dzimumu līdztiesība, dalīta sociālā atbildība un vietējo kultūru saglabāšana.

Izglītības ilgtspējīgai attīstībai programmā īpaši akcentētas četras savstarpēji saistītas jomas: sabiedrība, vide, ekonomika un kultūra.

1. Sabiedrība (sociāli ekonomiskā perspektīva). Izpratnes veicināšana par sabiedrisku organizāciju nozīmi vienlīdzības, dzimumu līdztiesības, cilvēku drošības, cilvēktiesību demokrātiskas līdzdalības sistēmas un veselības aprūpes (tostarp HIV/ AIDS ārstēšanas) uzlabošanā, maiņā un attīstībā.

2. Vide (apkārtējā vide un pasaules izaicinājumi). Aicinājums domāt par dabas resursu ierobežotību un cilvēku ietekmi uz dabu un klimata pārmaiņām, mudināt iesaistīties vides aizsardzības projektos (īpaši ūdens resursu saudzēšanā), saudzēt bioloģisko daudzveidību, kā arī apzināties nepieciešamību sekmīgi pielāgot lauku vidi un nodrošināt ilgtspējīgu urbanizāciju.

3. Ekonomika (Latvija ─ pasaule, lauki ─pilsēta, ražotājs ─ patērētājs). Rosinājums apzināties ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz sabiedrību un vidi, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību un patērētāju kultūru, sekmēt attīstību laukos, lai mazinātu nabadzību.

4. Kultūra. Kultūras vērtību apzināšana, saglabāšana un tālāknodošana ir pamats ilgtspējīgai, uz vērtībām balstītai attīstībai.