Cilvēktiesības un vērtībizglītība /

21. augustā 2012. gadā

Virziens Cilvēktiesības un vērtībizglītība rosina UNESCO globālās kustības ”Izglītība visiem” īstenošanu skolas vidē, sekmējot audzēkņu un pedagogu izpratni par iekļaujošās izglītības pamatprincipiem un vēršot uzmanību uz resursu pilnvērtīgu izmantošanu kvalitatīvas, mērķtiecīgas, vērtīborientētas izglītības nodrošināšanai, kuras centrā ir cilvēks, viņa spēju attīstīšana, prasmju pilnveidošana, vēlmju un iespēju balanss, tiesības un pienākumi iekļaujošā sabiedrībā un tās veidošanā.