UNESCO ASP Latvijā darbības virzieni /

21. augustā 2012. gadā

Mantojuma izglītība

Virziens Mantojuma izglītība (materiālais, nemateriālais un dokumentārais mantojums) ietver nemateriālā, materiālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšanu, zināšanu un prasmju tālāknodošanu un popularizēšanu. Mantojuma izglītība iekļauj gan mantojuma izzināšanu, apzināšanu, pētniecību, gan arī šo vērtību integrēšanu mācīšanas un mācīšanās formālajos un neformālajos procesos.

LASĪT VAIRĀK
21. augustā 2012. gadā

Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Virziens Cilvēktiesības un vērtībizglītība rosina UNESCO globālās kustības ”Izglītība visiem” īstenošanu skolas vidē, sekmējot audzēkņu un pedagogu izpratni par iekļaujošās izglītības pamatprincipiem un vēršot uzmanību uz resursu pilnvērtīgu izmantošanu kvalitatīvas, mērķtiecīgas, vērtīborientētas izglītības nodrošināšanai, kuras centrā ir cilvēks, viņa spēju attīstīšana, prasmju pilnveidošana, vēlmju un iespēju balanss, tiesības un pienākumi iekļaujošā sabiedrībā un tās veidošanā.

LASĪT VAIRĀK
21. augustā 2012. gadā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Virziens Izglītība ilgtspējīgai attīstībai vērš uzmanību uz Apvienoto Nāciju dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”(2005-2014) mērķu īstenošanu, veicinot kompetenču apguvi un holistisku, starpdisciplināru pieeju sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumiem mācību programmā. Virziena mērķis ir izprast kopsakarības sabiedrības, kultūras, vides un ekonomikas jautājumos, akcentējot katra indivīda kā pārmaiņu virzītājspēka nozīmi sabiedrības veidošanā un apkārtējās vides izmaiņās, rosinot domāt par dabas resursu ierobežotību un cilvēku ietekmi uz dabu un klimata pārmaiņām, kā arī aicinot apzināties ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz sabiedrību un vidi.

LASĪT VAIRĀK