Par projektu Latvijā /

18. jūlijā 2012. gadā

UNESCO Asociēto skolu tīkls ir balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbībau, lai rosinātu vispusīgu ideju un pieredzes apmaiņu. Tīkls veicina izglītības kvalitāti, stiprina tādas vērtības kā miers, brīvība, taisnīgums, cilvēka un cilvēces attīstība saskaņā ar jaunajiem ─ 21.gadsimta ─ izaicinājumiem izglītībai, indivīda un sabiedrības attīstībai. UNESCO Asociēto skolu tīkls Latvijā darbojas saskaņā ar UNESCO noteiktajām tīkla darbības prioritātēm, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, UNESCO Pasaules izglītības foruma noslēguma dokumentiem un Latvijas izglītības politikas dokumentiem.

Skolās, pirmkārt, tiek sekmēta izpratne par sasaisti starp vietējās kopienas aktivitātēm un nacionālo, starptautisko līmeni, lai kopīgi rastu atbildes un sarežģītajiem izglītības jautājumiem globalizācijas laikmetā. Otrkārt, skolēni tiek iepazīstināti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmu, principiem un uzdevumiem. Treškārt, dalība projektā mudina izprast starptautiskās sadarbības nozīmību dažādu ─ lokālu un globālu ─ problēmu risināšanai.

UNESCO Asociēto skolu tīkls kopš 2018

Pieteikšanās kārtība un Nolikums atrodams šeit.

UNESCO Asociēto skolu tīklam izvirzīti šādi mērķi: 

  1. Sekmēt vērtības un principus, kas ietverti UNESCO Statūtos un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, tostarp cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, taisnīgumu, demokrātiju, cieņu pret daudzveidību un starptautisko solidaritāti.
  2. Integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā.
  3. Stiprināt visu izglītības sistēmas dalībnieku iesaisti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, it īpaši 4.7. mērķa sasniegšanā, kas paredz nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.
  4. Būt ideju laboratorijai inovatīvu, radošu pieeju izmantošanai mācību procesā un izglītības vidē.

UNESCO ASP aktivitātes un projekti Latvijā tiek organizēti tematiskajos virzienos:

  • Cilvēktiesību izglītība, miera un nevardarbības kultūra un globālais pilsoniskums;
  • Ilgtspējīga attīstība un ilgtspējīgs dzīvesveids;
  • Kultūras mantojums, kultūras daudzveidība un starpkultūru izglītība.

UNESCO asociētās skolas aicinātas atzīmēt ANO un UNESCO noteiktās starptautiskās dienas, izmantojot UNESCO vadlīnijas, metodiskos materiālus un citus resursus.