UNESCO Asociēto skolu projekts pasaulē /

Since War Start in the Minds of Men from Historiefabrikken on Vimeo.

UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP) ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā, kas balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbības tīklu izveidi. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 15 pasaules valstīs. Šobrīd tajā darbojas apmēram 10 000 visu līmeņu izglītības iestādes no 180 pasaules valstīm.UNESCO ASP Latvijā darbojas jau kopš 1990. gadu sākuma, un to koordinē un vada UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Dalība UNESCO ASP tīklā saistās ar noteiktu prestižu un kvalitātes zīmes iegūšanu un uzturēšanu skolas tēlā un izglītības procesā, audzēkņu un skolotāju iesaistīšanu UNESCO programmu un mērķu īstenošanā sadarbībā ar UNESCO Nacionālo komisiju.

UNESCO ASP projekta mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai  īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus. UNESCO ASP darbība popularizē un iekļauj mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo, kultūras, vides un ekonomisko attīstību.

UNESCO ASP līdzdarbojas Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķu un programmu īstenošanā, īpašu uzmanību veltot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai un UNESCO Globālajai rīcības programmai "Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai".

UNESCO ASP saistīts arī ar šādiem reģionāliem, starpreģionāliem un starptautiskiem sadarbības projektiem un tīkliem: Pasaules Kultūras mantojuma izglītība (World Heritage Education), Baltijas jūras projekts (Baltic Sea Project), Rietumu Vidusjūra (Western Mediterranean Sea), Smilšu pulksteņa projekts (Sandwatch Project), Lielais Volgas upes ceļš (Great Volga River Route), Mondialgo skolas konkurss (Mondialogo School Contest), Ūdens izglītība arābu valstīs (Water Education in Arab States), Zilā Danubes upe (Blue Danube River), GigaPan dialogs (GigaPan Dialogue) un Transatlantiskā vergu tirdzniecība (Transatlantic Slave Trade).