Noderīgas saites /

30. jūlijā 2012. gadā

UNESCO vidējā termiņa stratēģija 2008-2013 (UNESCO’s medium-term strategy)

UNESCO LNK darbības vidējā termiņa stratēģija

ANO Tūkstošgades attīstības mērķi (United Nations Millennium Development Goals) un Tūkstošgades deklarācija („Millenium Declaration”)

UNESCO ASP sadarbības tīkls (The UNESCO Associated Schools Project Network)

Četri pīlāri 21. gadsimta izglītībai (The four pillars of education for the 21st Century);http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/brochure_2nd_decade.pdf

UNESCO ASP rīkkopa angļu valodā : ESD Toolkit; labās prakses piemēri pasaulē : Good Practices.

 

 

UNESCO Dekāde Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2005-2014 (Decade of Education for Sustainable Development), izstrādāta ANO Ģenerālasamblejā (rezolūcija 57/254), 2002.gads. UNESCO- vadošā organizācija dekādes mērķu īstenošanai

Rio Zemes samits 1992. gadā, Agenda 21 rīcības programma. Latvija līdzdarbojas arī Baltic Agenda 21 projektā

ANO Stratēģija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai, izstrādāta ANO Ekonomiskās Komisijas Eiropai (EKE) (UNECE) ietvaros, 2005.gads

„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” vīzija izklāstīta 2009. gada Bonnas deklarācijā UNESCO Pasaules IIA konferencē (Bonn Declaration)

UNESCO Ģenerālkonferences rezolūcija 36C/16, 2011. gads: Lēmums pārveidot Dekādi IIA institucionalizētā procesā, kas tiks turpināts pēc 2014. gada

Globālā kustība „Izglītība visiem”(„Education for All”)

Dekāde „Ūdens dzīvei”(„Water for Life”)

Marakešas 10 gadu programmu kopums ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai (Marrakech 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production)

Starptautiskā katastrofu risku novēršanas stratēģija (International Strategy of Disaster Risk Reduction)

Apvienoto Nāciju Bioloģiskās daudzveidības dekāde (UN Decade on Biodiversity)