Labās prakses piemēri Latvijā - 2010. gads /

30. jūlijā 2012. gadā

2010.gadā darbu UNESCO asociēto skolu projektā skolas strādāja pie pilotprojektiem četros darbības virzienos:

Pasaules kultūras un dabas mantojuma projekti
Nemateriālā kultūras mantojuma projekti
Cilvēktiesību, tolerances projekti
Ilgtspējīgas attīstības  izglītības projekti

Pasaules kultūras un dabas mantojuma projekti
Pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un Rīgas vēsturiskais centrs – privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola ar pilotprojektu Tā es Rīgu ieraudzīju un Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola ar pilotprojektu Vecrīga laiku lokos.

Nemateriālā kultūras mantojuma projekti
Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un saglabāšana - Alsungas vidusskola ar pilotprojektu Alsungas novada mācība vidusskolā, Kuldīgas Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs ar pilotprojektu Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas programma Kuldīgas novada skolās, Riebiņu vidusskola ar pilotprojektu Tautas kultūras tradīciju un zināšanu saglabāšana Riebiņu vidusskolā.

Cilvēktiesību, tolerances projekti
Cilvēktiesību, demokrātijas un tolerances principu iedzīvināšana skolā – Talsu Valsts ģimnāzija ar pilotprojektu Mācos ne skolai, bet dzīvei, Daugavpils 11.pamatskola ar pilotprojektu Izglītība, cilvēktiesības un demokrātija, konflikti un to risināšana izglītības iestādē.

Ilgtspējīgas attīstības  izglītības projekti
Ilgtspējīgas izglītības pamatprincipi skolā – Rīgas Dabaszinību skola ar pilotprojektu Skolas fiziskās vides ilgtspēja kā nozīmīgs izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanas atbalsts, Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde ar pilotprojektu Kartupeļu un labības nozīmības izpratne Jāņmuižas izglītības iestādē, Daugavpils Valsts ģimnāzija ar pilotprojektu Ilgtspējība izglītības programmās un mācību procesā un Sēmes sākumskola.

Skolas savu pilotprojektu ietvaros organizēja pasākumus savā skolā, citām novada, ASP un Latvijas skolām, kā arī piedāvāja izglītojošus seminārus skolēniem un skolotājiem.

Starptautiskās svinamās dienas
Vienlaikus UNESCO asociētās skolas savā darbībā aktualizēja starptautiski nozīmīgus tematus, atzīmējot starptautiskās svinamās dienas skolā, novadā un pilsētā. Starp nozīmīgākajām svinamajām dienām, kuras atzīmējusi lielākā daļa UNESCO asociētās skolas, minamas Pasaules ūdens diena, Starptautiskā dzimtās valodas diena, Starptautiskā ģimenes diena, Starptautiskā tolerances diena un Starptautiskā skolotāju diena. Vēl skolas 2010.gadā atzīmējušas Starptautisko veco ļaužu dienu, Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, Starptautisko veselības dienu, Starptautisko dabas katastrofu mazināšanas dienu, Starptautisko sieviešu dienu, Starptautisko kalnu dienu un Pasaules AIDS dienu.

UNESCO asociēto skolu komandu seminārs 2010. gada 27.oktobrī
Skolu pārstāvji tikās, lai pārrunātu paveikto 2009./2010.mācību gadā, un vienotos par plānotājām aktivitātēm 2010./2011. mācību gadā, kurš ir esošā projekta darbības noslēguma gads. Seminārā katra skola iepazīstināja ar savu paveikto, atbildēja uz kolēģu jautājumiem, plānoja jaunas aktivitātes. Semināra izglītojošā daļā skolas diskutēja par Izglītības 21.gadsimtam iezīmēm, esošo Latvijas izglītības situāciju un iespējamo rīcību, kā mainīt savas skolas darbu, lai tā tuvinātos 21.gadsimta izglītības iestādes raksturojumam. Skolām bija iespēja iepazīties ar Konrāda Adenauera fonda sagatavoto politiskās izglītības darba burtnīcu Brīnumainā Eiropa, kā arī katra skola saņēma kā dāvinājumu astoņus šī materiāla eksemplārus.

UNESCO ASP skolu līdzdalība projektos
UNESCO ASP skolas, atsaucoties UNESCO LNK Sekretariāta aicinājumam, 2010.gadā piedalījās tādos pasākumos kā projektā Stāstu laiks, apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju, līdzdarbojās starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātēs, organizējot pasākumus savās skolās un piedaloties pasaules kampaņas ietvaros rīkotajā lielākajā mācību stundā 1GOAL-Lesson for All, kura šobrīd Ginesa rekordu grāmatā ierakstīta kā lielākā mācību stunda, kura notikusi vienlaicīgi visos pasaules kontinentos un kurā piedalījies lielākais skolēnu skaits visā pasaulē. Skolas piedalījušās arī Radošuma nedēļas aktivitātēs, Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajos konkursos un aktivitātēs, kas veltīti vides saglabāšanai un ilgtspējas veicināšanai.