Labās prakses piemēri Latvijā - 2009. gads /

30. jūlijā 2012. gadā

2009. gada 27. marts
Tālākizglītības seminārs Alsungas vidusskolā

Alsungas vidusskolā notika pirmais no tālākizglītības semināriem, un tajā tikās skolu komandu pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar nemateriālās kultūras saglabāšanas un pārmantošanas jautājumiem. Semināru vadīja Kultūras ministrijas vecākā referente nemateriālā kultūras mantojuma jautājumos Signe Pujāte un nevalstiskās organizācijas „Serde” pārstāvji. Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par to, kas ir nemateriālais kultūras mantojums, kā to iespējams saglabāt un kas ir lielākās Latvijas nemateriālās kultūras bagātības. Vienlaikus bija iespējams uzzināt, kā notiek darbs pie nacionālas nozīmes nemateriālās kultūras mantojuma reģistra izveides Latvijā. Nevalstiskās organizācijas pārstāves Signe Pucena un Ieva Vītola semināra dalībniekus iepazīstināja ar izstrādāto rokasgrāmatu skolotājiem un skolēniem nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanai un aicināja skolu komandas aktīvi iesaistīties ekspedīciju rīkošanā Jūrkalnē un Riebiņos, apzinot nemateriālo kultūras mantojumu šajos reģionos.

2009. gada 8. aprīlis
Seminārs par ilgtspejīgas izglītības jautājumiem Rīgas Dabaszinību skolā

Rīgas Dabaszinību skolā tikās skolu pārstāvji, kas savā darbībā akcentē ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējīgas izglītības jautājumus. Semināra laikā tā dalībniekiem bija iespēja tikties ar Andri Somu un uzzināt par Ziemeļvidzemes biosfēras piedāvātajām aktivitātēm skolēniem un skolotājiem ilgtspējīgas attīstības jautājumos, kā arī iepazīties ar ilgtspējīgas izglītības pamatprincipiem un to ieviešanas iespējām izglītības iestādēs.

2009.gada 17. aprīlis
Ogres meža tehnikumā seminārs par vērtībizglītību

Ogres Meža tehnikumā tikās skolu komandas, kuras savā darbā aktualizējušas cilvēktiesību, tolerances un demokrātijas jautājumus. Tā kā šie jautājumi ir cieši saistīti ar audzināšanu un vērtībizglītību, tad semināra laikā skolu komandu pārstāvjiem bija iespēji teorētiski iepazīt neformālās izglītības metodes, ar kurām skolā strādāt pie vērtībizglītības jautājumiem, kā arī praktiski nodarbībās pārliecināties par to efektivitāti.

2009.gada 30. aprīlis
Pirmskolu iestāžu darbinieku iepazīstināšana ar UNESCO ASP Ādažu Brīvā Valdorfa skolā

Ādažu Brīvā Valdorfa skolā tikās trīs bērnudārzu pedagogi, lai ciešāk iepazītos ar pirmskolas izglītības iestāžu darbu UNESCO Asociēto skolu projektā. Tā kā pirmskolas izglītības iestādes savu darbību projektā ir uzsākušas pirmo reizi, tad galvenais tikšanās uzdevums bija iepazīstināt citu izglītības iestāžu kolēģus ar savas pirmskolas iestādes darbības pamatprincipiem un aktivitātēm, ko tās veikušas Asociēto skolu projekta ietvaros, kā arī plānot turpmākās sadarbības iespējas.

2009.gada 13.maijs
Seminārs par pasaules kultūras mantojumu jautājumu iekļaušanu mācību programmās  Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolā

Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolas telpās tikās skolu komandas, kuras savā darbā īpašu uzmanību velta pasaules mantojuma izglītības jautājumu iekļaušanai skolu mācību programmās un skolu aktivitātēs. Semināru vadīja arhitekts Pēteris Blūms, un seminārā būtiskākie apskatītie jautājumi bija par kultūras mantojuma būtību un tā saglabāšanu, kā arī Rīgas vēsturisko centru kā Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vietu un tajā atrodamajām būtiskākajām kvalitātēm. Seminārā noslēgumā visiem tā dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties mācību ekskursijā, kuras slaikā varēja iepazīties un ieraudzīt semināra laikā pārrunātos jautājumus reālā kultūrvidē ar pasaules kultūras mantojuma vērtībām – Rīgas vēsturiskajā centrā.


2009.gada 29.septembris
Seminārs par ASP pirmskolas iestādēs Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē

Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādē otro reizi tikās Sēmes, Ādažu un Jāņmuižas bērnudārzu pedagogi. Tikšanās laikā visiem semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties Kartupeļa svētkos, kas bija viena no Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestādes aktivitātēm izglītības iestādes pilotprojekta ietvaros. Semināra otrajā daļā tika turpināta iesāktā pieredzes apmaiņa starp skolu komandu dalībniekiem par iespējām īstenot UNESCO Asociētā skolu projekta aktivitātes pirmskolas izglītības iestādēs. Īpaši nozīmīga šī pieredze ir kontekstā ar 2010.gadā paredzēto Pasaules konferenci par agrīno bērna izglītību, kas notiks Maskavā un tās sagatavošanas konferenci Rīgā. Par šiem jautājumiem seminārā runāja UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja Baiba Moļņika.

2009.gada 28.oktobris
UNESCO ASP skolu ikgadējais seminārs Rīgā

Rīgā notika UNESCO ASP skolu kārtējais seminārs, kurā tikās visu izglītības iestāžu komandas un iepazīstināja ar paveikto 2008./2009. mācību gadā, kā arī plānoja veicamās aktivitātes 2009./2010. mācību gadā.

2009. gads
Globālo jautājumu aktualizēšana izglītības iestādēs ANO starptautisko svinamo gadu, dienu un dekāžu ietvaros

2009.gadā īpaši tika atzīmētas tādas svinamās dienas kā Starptautiskā dzimtās valodas diena, Starptautiskā veco ļaužu diena, Pasaules zinātnes diena, Starptautiskā tolerances diena, Cilvēktiesību diena, Pasaules ūdens diena, u.c. Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, Rīgas Dabaszinību skola piedāvāja konkursu pārējām asociētajām skolām par ūdens tematiku, kas notika 21.martā. Tā laikā skolēniem bija iespēja apliecināt savas zināšanas par ūdens jautājumiem, kā arī uzzināt daudz jaunas informācijas par ūdens nozīmi cilvēces un visas ekosistēmas eksistencei. UNESCO asociētās skolas aktīvi iesaistījās arī Starptautiskā astronomijas gada pasākumos un starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros rīkoja dažādus pasākumus izglītības jautājumu aktualizēšanai savā novadā. Ar UNESCO finansiālu atbalstu, atzīmējot Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 60.gadadienu, Daugavpils 11.pamatskola rīkoja diskusiju Latgales novada skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem par Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas jautājumiem, bet Riebiņu vidusskola izveidoja galda spēli skolēniem par cilvēktiesību deklarācijā skartajiem jautājumiem. Šo spēli izspēlēja visas UNESCO asociētās skolas improvizētā neklātienes konkursā, noskaidrojot zinošāko skolu par Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.

2009. gada vasara, rudens
Nemateriālā kultūras mantojuma ekspedīcijas

2009. gada vasarā un rudenī notika divas nemateriālā kultūras mantojuma ekspedīcijas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju SERDE. 2009.gada jūnijā Alsungas, Kuldīgas un Riebiņu skolotāji un skolēni piedalījās kopīgi rīkotā ekspedīcijā uz Jūrkalni nemateriālās kultūras mantojuma apzināšanai. Ekspedīcijas laikā skolēniem un skolotājiem bija iespēja praktiski apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dokumentējot nemateriālo kultūras mantojumu. Ievērojot iegūtos ekspedīcijas rezultātus Jūrkalnē un lielo skolotāju un skolēnu atsaucību, 2009.gada oktobrī Riebiņos tika rīkota vēl viena ekspedīcija.