UNESCO ASP Pieteikuma anketa 2012-2015 /

07. septembrī 2012. gadā

Skolas/ izglītības iestādes pieteikuma anketa

UNESCO Asociēto skolu projektam

Skolas/izglītības iestādes nosaukums

 

Skolas/izglītības iestādes nosaukums angļu valodā

 

Skolas/izglītības iestādes kontakti:

Adrese, pasta indekss

 

Tālrunis

 

Faksa numurs

 

E-pasta adrese

 

Mājas lapas adrese

 

Informācija par skolu/izglītības iestādi:

Direktors/-e

 

Skolas/ izglītības iestādes trīs pārstāvji, tostarp UNESCO ASP skolas koordinators (vārdi, uzvārdi, amati, tālruņu numuri, e-pasta adreses)

 

Audzēkņu skaits

 

Klašu grupas vai audzēkņu vecuma amplitūda

 

Pedagoģisko darbinieku skaits

 

Īss Jūsu skolas apraksts/ vizītkarte latviešu valodā (īsa skolas vēsture un skolā izceltās vērtības)

 

Īss Jūsu skolas apraksts/ vizītkarte angļu valodā (īsa skolas vēsture un skolā izceltās vērtības)

 

Ar kādām skolām/izglītības iestādēm Jūs sadarbojaties savā novadā, reģionā, Latvijā?

 

Kādās jomās Jūs īstenojat šo sadarbību?

 

Ar kuras citas valsts skolām/izglītības iestādēm Jūsu skolai izveidojusies sadarbība?

 

Kādās jomās Jūs īstenojat šo sadarbību?

 

Lūdzu, raksturojiet īsumā Jūsu skolas/izglītības iestādes sadarbību ar pašvaldību un citiem sadarbības partneriem, kas nav skolas/izglītības iestādes. Kādā veidā šī sadarbība tiek īstenota?

 

Kādos skolu sadarbības tīklos Jūsu skola darbojas un kādos ir darbojusies pēdējo piecu gadu laikā?

 

Kādos izglītības projektos Jūsu skola darbojas un kādos ir darbojusies pēdējo piecu gadu laikā?

 

Skolas izvēlētais darbības virziens UNESCO Asociēto skolu projektā

Katra skola darbosies tikai vienā no piedāvātajām darbības jomām. Lūdzu, sanumurējiet prioritārā secībā, 1 – Jūsu pirmā prioritāte:

___    Mantojuma izglītība

___    Cilvēktiesības un vērtībizglītība

___    Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Skolas rīcības plāns izvēlētā darbības virziena īstenošanai 2012.-2015.gadam

Darbības virziena izvēles īss pamatojums un līdzšinējā pieredze attiecīgajā jomā

 

Plānotās aktivitātes

 

Cik skolotāju/ pedagogu un skolēnu aktīvi darbotos UNESCO ASP ietvaros?

 

Kādus ieguvumus no skolas/izglītības iestādes līdzdalības UNESCO ASP Jūs saredzat?

 

Kādā veidā Jūs redzat iespēju nodot Jūsu pieredzi citiem savas skolas/izglītības iestādes audzēkņiem un pedagogiem, ko iegūsiet, strādājot UNESCO ASP?

 

Kādu citu interesantu/nepieciešamu/inovatīvu pieredzi Jūsu skola/izglītības iestāde var piedāvāt un sniegt citām skolām/izglītības iestādēm un sabiedrībai UNESCO ASP ietvaros?

 

 

     

 

 

Ar šo es, __________________, apliecinu, ka mūsu skola/izglītības iestāde vēlas piedalīties UNESCO Asociēto skolu projekta darbā 2012. – 2015. gadā.

Esmu iepazinies/usies ar nolikumu “Par Latvijas skolu līdzdalību UNESCO Asociēto skolu projektā” un apņemos to ievērot.

Līdz katra gada 31.augustam mūsu skola iesniegs UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai darbības plānu nākamajam mācību gadam latviešu valodā un līdz katra gada 30.jūnijam sagatavos darbības pārskatu par skolas darbu UNESCO Asociēto skolu projektāiepriekšējā mācību gadā latviešu valodā un tā kopsavilkumu angļu valodā, kā arī regulāri sadarbosies ar UNESCO LNK un informēs UNESCO ASP nacionālo koordinatoru par skolas aktivitātēm UNESCO ASP mācību gada laikā.

 

 

 

                                (datums, zīmogs)                                             (skolas direktora/es paraksts)

 

 

 

 

Lūdzu, norādiet kontaktpersonu saziņai par Jūsu iesniegtajiem dokumentiem un citiem aktuālajiem jautājumiem:

Vārds, uzvārds:

E-pasts, tālruņa numurs: