UNESCO ASP Nolikums 2012-2015 /

07. septembrī 2012. gadā

NOLIKUMS
“Par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā”


UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) misija
UNESCO Asociēto skolu projekts ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar nolūku bagātināt mācību saturu un ieviest jaunas, mūsdienīgas mācību metodes, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti. Projekts tiek īstenots saskaņā ar UNESCO Pasaules Izglītības foruma Dakāras rīcības ietvara programmu „Izglītība visiem” un globālo rīcības plānu „Izglītība visiem”, kā arī nacionālo izglītības standartu izvirzītajiem principiem un mērķiem. UNESCO ASP darbība popularizē un iekļauj izglītības procesos četrus 21.gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā –, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo, vides, kultūras un ekonomikas attīstību.
UNESCO ASP Latvijā īsteno UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK), kas nosaka UNESCO ASP mērķus un uzdevumus, veic UNESCO ASP skolu izvērtēšanu un atlasi, kā arī koordinē UNESCO ASP darbību un pasākumus.

1. UNESCO ASP mērķi:
1.1 īstenot ilgtspējīgas attīstības principus izglītībā, veicinot mācību procesu pilnveidi un holistisku, starpdisciplināru pieeju sabiedrības, vides, kultūras un ekonomikas jautājumiem;
1.2 īstenot iekļaujošās izglītības principus, mācot un mācoties pieņemt un novērtēt dažādību kā vērtību izglītības procesā un indivīda un sabiedrības attīstībā kopumā;
1.3 integrēt četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties izzināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā – izglītībā, atbalstot mācību procesus, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu;
1.4 veicināt tādu izglītības procesu attīstību, kas stiprina kultūras izpausmju daudzveidības izpratni un piederības apziņas veidošanos.


2. UNESCO ASP uzdevumi:
2.1 attīstīt UNESCO ASP skolas kā metodiskos centrus mūsdienīga mācību satura un metodikas ieviešanai izglītībā Latvijā;
2.2 veicināt jaunu pieeju izmantošanu mācību procesā, tai skaitā starpdisciplināru pieeju izglītībai, kooperatīvās mācīšanās metodes un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes;
2.3 rosināt skolas mācību procesā un visā skolas darbībā lielāku uzmanību pievērst ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, mantojuma izglītībai, kā arī miera, cilvēktiesību, tolerances, savstarpējas sapratnes, kultūras daudzveidības tēmām;
2.4 sekmēt jaunu mācību materiālu izstrādi un aprobāciju;
2.5 apkopot, analizēt un nodot tālāk projekta ietvaros gūto pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī;
2.6 īstenot tādas aktivitātes un pasākumus, kas sekmē UNESCO mērķu sasniegšanu.

3. UNESCO ASP skolas statuss
3.1 UNESCO Asociēto skolu projekta darbību Latvijā nosaka šis Nolikums, UNESCO ASP starptautiskie plānošanas dokumenti, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības plānošanas dokumenti, UNESCO LNK Asamblejas lēmumi un ģenerālsekretāra rīkojumi;
3.2 UNESCO Asociēto skolu projekta darbība Latvijā notiek saskaņā ar UNESCO Pasaules Izglītības foruma Dakāras rīcības ietvara programmu „Izglītība visiem” un globālo rīcības plānu „Izglītība visiem”, Latvijas Nacionālo attīstības plānu (NAP2013, NAP2020), Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju „Latvija 2030”, Eiropas Savienības izaugsmes stratēģiju „Eiropa 2020” un citiem saistošajiem starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem;
3.3 UNESCO ASP skolas statusu Latvijas izglītības iestādes var iegūt saskaņā ar šo Nolikumu uz noteiktu termiņu un slēdzot līgumu ar UNESCO LNK;

4. UNESCO ASP skolu pienākumi:
4.1 nodrošināt skolas pārstāvju, t. i., administrācijas, skolotāju, skolēnu, vecāku, regulāru iesaistīšanos UNESCO ASP darbībā un pasākumos Latvijā;
4.2 izveidot skolas komandu trīs cilvēku sastāvā, kurā darbosies vismaz divi pedagogi un viens skolas administrācijas pārstāvis;
4.3 noteikt, kurš no skolas komandas ir UNESCO ASP skolas koordinators, un par to   informēt UNESCO LNK;
4.4 sniegt skolas koordinatoram nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (darba vietu, datoru un pieeju telefonam, faksam un internetam) un cita veida atbalstu, lai nodrošinātu skolas darbību UNESCO ASP ietvaros;
4.5 aktīvi iesaistīties UNESCO ASP īstenošanā, piedalīties semināros un pieredzes vizītēs, izstrādāt mācību materiālus un rīcības plānus, kā arī ierosināt aktivitātes UNESCO ASP ietvaros;
4.6 aktīvi iesaistīties UNESCO LNK organizētajos pasākumos – konferencēs, semināros, konkursos un tml.;
4.7 plānot skolas līdzdalību UNESCO ASP un līdz katra gada 31.augustam UNESCO LNK iesniegt skolas darbības plānu attiecīgajam mācību gadam, kurā ir norādīts skolas darbības virziens, plānotās aktivitātes un sadarbības projekti ar citām UNESCO ASP skolām;
4.8 līdz katra gada 30.jūnijam iesniegt UNESCO LNK darbības pārskatu par skolas darbu UNESCO ASP iepriekšējā mācību gada laikā latviešu valodā un tā kopsavilkumu angļu valodā;
4.9 sekmēt skolotāju profesionalitātes paaugstināšanu;
4.10 nostiprināt līdzdalību veicinošu skolas kultūras un sociālo vidi gan mācību procesā, gan ārpusstundu norisēs un savstarpējā saskarsmē, iesaistot skolēnus, skolotājus, vecākus un sabiedrību;
4.11 saskaņojot ar UNESCO LNK, izvietot UNESCO ASP logo skolas interneta mājas lapā un skolas telpās redzamā vietā tik ilgi, kamēr skola ir UNESCO ASP dalībskola;
4.12 popularizēt un skaidrot UNESCO ASP ideju un konceptu dažādos informācijas materiālos un platformās;
4.13 sadarboties ar UNESCO LNK, UNESCO ASP skolām Latvijā un pasaulē, pašvaldībām, izglītības un kultūras institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru;
4.14  iesaistīties ANO un UNESCO noteikto starptautisko dienu, gadu un dekāžu atzīmēšanā;
4.15  informēt plašsaziņas līdzekļus par aktivitātēm UNESCO ASP ietvaros.

5. UNESCO ASP skolu tiesības:
5.1 vērsties pie UNESCO LNK un/vai pie UNESCO ASP nacionālā koordinatora un saņemt visu nepieciešamo informāciju par UNESCO ASP un citiem ar UNESCO darbību saistītiem jautājumiem;
5.2 regulāri saņemt informāciju par UNESCO ASP aktualitātēm Latvijā un pasaulē;
5.3 saņemt UNESCO un UNESCO LNK publikācijas, metodiskos materiālus, plakātus vai to kopijas;
5.4 saņemt konsultācijas no UNESCO LNK darbiniekiem un ekspertiem par UNESCO darbības jomām – izglītība, zinātne, kultūra, komunikācija un informācija, vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, informācijas sabiedrība u.c.;
5.5 piedalīties UNESCO ASP organizētajos informatīvajos un mācību semināros, projektos un konkursos Latvijā un pasaulē;
5.6 saņemt UNESCO LNK saturisku un metodisku atbalstu konkrētu projektu realizēšanai.

6. Skolas iesaistīšanās kārtība UNESCO ASP:
6.1 par UNESCO ASP skolu Latvijā var kļūt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldības vai privātā pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās, profesionālās vai interešu izglītības iestāde;
6.2 uzņemšana UNESCO ASP notiek reizi trīs gados – sākot no 2012.gada –, un to izsludina UNESCO LNK;
6.3 skola iesniedz UNESCO LNK ģenerālsekretāram adresētu motivācijas vēstuli un aizpildītu UNESCO ASP pieteikuma anketu, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr. 1);
6.4 skolu iesniegto dokumentāciju izvērtē UNESCO LNK izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā (komisijas priekšsēdētājs – UNESCO ASP nacionālais koordinators, komisijas locekļi – divi pieaicināti nozares eksperti);
6.5 pamatojoties uz komisijas slēdzienu, UNESCO LNK ģenerālsekretārs ar rīkojumu nosaka, kurām skolām uz trīs gadiem tiek piešķirts UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolas statuss Latvijā un ar kurām tiek noslēgts līgums;
6.6 UNESCO LNK reizi trīs gados veic UNESCO ASP skolu darbības izvērtējumu projekta ietvaros.

7. UNESCO ASP skolas izstāšanās un izslēgšanas kārtība:
7.1 UNESCO ASP skolai ir tiesības izstāties no UNESCO ASP, par to paziņojot rakstiski ar skolas direktora vēstuli, kas adresēta UNESCO LNK ģenerālsekretāram;
7.2 UNESCO ASP skolu var izslēgt UNESCO ASP par Nolikuma “Par Latvijas skolu līdzdalību UNESCO Asociēto skolu projektā” neievērošanu;
7.3 UNESCO ASP skolu var izslēgt no UNESCO ASP, balstoties uz UNESCO LNK veikto izvērtējumu.

8. UNESCO ASP īstenošana:
8.1 UNESCO ASP Latvijā nodrošina UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, UNESCO LNK ģenerālsekretārs, UNESCO ASP nacionālais koordinators un UNESCO ASP skolas koordinators;
8.2 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija apstiprina Nolikumu “Par Latvijas skolu līdzdalību UNESCO Asociēto skolu projektā”.
8.3 UNESCO LNK ģenerālsekretārs:
8.3.1 apstiprina UNESCO ASP nacionālo koordinatoru;
8.3.2 izsludina un apstiprina jaunu dalībskolu uzņemšanu UNESCO ASP, šim nolūkam izveidojot komisiju;
8.3.3 slēdz līgumus par UNESCO ASP skolu līdzdalību projekta īstenošanā Latvijā;
8.3.4 nodrošina UNESCO ASP skolu darbības izvērtēšanu;
8.3.5 apstiprina UNESCO ASP darbību regulējošos dokumentus un izdod citus ar UNESCO ASP darbību Latvijā saistītus rīkojumus;
8.3.6 nodrošina UNESCO ASP dalībskolām Latvijā speciāli izstrādātu UNESCO ASP logo latviešu valodā un informē nominācijas iesniedzēju par logo lietojuma vadlīnijām.
8.4 UNESCO ASP nacionālais koordinators:
8.4.1 organizē un koordinē UNESCO ASP darbu Latvijā sadarbībā ar UNESCO ASP skolām;
8.4.2 apkopo un sagatavo kopsavilkumu par UNESCO ASP darbu Latvijā pēc UNESCO ASP skolu darbības pārskatu saņemšanas;
8.4.3 pārstāv Latviju UNESCO ASP nacionālajos, reģionālajos un starptautiskajos pasākumos;
8.4.4 regulāri informē UNESCO ASP dalībskolas Latvijā par plānotajām iniciatīvām un pasākumiem;
8.4.5 sadarbojas ar UNESCO Sekretariātu UNESCO ASP projekta ietvaros;
8.4.6 sekmē finanšu resursu piesaisti UNESCO ASP īstenošanai.
8.5 UNESCO ASP skolas koordinators:
8.5.1 nodrošina aktīvu UNESCO ASP skolas līdzdalību UNESCO ASP un atbild par tā īstenošanu skolā;
8.5.2 informē skolas vadību, skolotājus, skolēnus un vecākus par UNESCO, UNESCO LNK un UNESCO ASP plānotajām aktivitātēm un iespējām tajās piedalīties;
8.5.3 sagatavo UNESCO ASP skolas darbības plānu attiecīgajam mācību gadam un iesniedz to UNESCO LNK līdz katra gada 31.augustam;
8.5.4 iesniedz UNESCO LNK līdz katra gada 30.jūnijam darbības pārskatu par skolas darbu UNESCO ASP iepriekšējā mācību gada laikā latviešu valodā un tā kopsavilkumu angļu valodā;
8.5.5 sekmē finanšu resursu piesaisti UNESCO ASP aktivitāšu īstenošanai.

9. Nolikuma stāšanās spēkā un grozīšanas kārtība:
9.1. Nolikums tiek apstiprināts ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas dienas;
9.2. ieteikumus Nolikuma grozījumiem izstrādā UNESCO LNK, un tie tiek apstiprināti ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu.