UNESCO Asociēto skolu tīkla nolikums /

18. septembrī 2015. gadā

UNESCO Asociēto skolu tīkla

Nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1.    UNESCO Asociēto skolu tīkls ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidota starptautiska izglītības iestāžu sadarbības platforma.

2.    UNESCO Asociēto skolu tīkls Latvijā darbojas saskaņā ar UNESCO noteiktajām tīkla darbības prioritātēm, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, UNESCO Pasaules izglītības foruma noslēguma dokumentiem un Latvijas izglītības politikas dokumentiem.

3.    UNESCO Asociēto skolu tīkla saīsinājums ir UNESCO ASP, atsaucoties uz tā vēsturisko nosaukumu un darbības formu - UNESCO Asociēto skolu projekts

II. Struktūra

4.    UNESCO ASP koordinē starptautiskais koordinators, kas strādā UNESCO Izglītības sektorā, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

5.    UNESCO ASP mērķus un uzdevumus nosaka UNESCO starptautiskais koordinators, sadarbojoties ar dalībvalstīm un ņemot vērā UNESCO Ģenerālās konferences lēmumus.

6.    UNESCO ASP Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk-UNESCO LNK), ieceļot tīkla nacionālo koordinatoru un nosakot tīkla mērķus un uzdevumus Latvijā.

7.    UNESCO asociētās skolas ir izglītības iestādes, kas saņēmušas UNESCO ASP sertifikātu.

8.    Visiem UNESCO ASP dalībniekiem ir pieeja tiešsaistes sistēmai OTA, kas ir komunikācijas kanāls saziņai ar tīkla starptautisko un nacionālo koordinatoru un citām tīkla dalībinstitūcijām.

III. Mērķi

9.    Sekmēt vērtības un principus, kas ietverti UNESCO Statūtos un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, tostarp cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, taisnīgumu, demokrātiju, cieņu pret daudzveidību un starptautisko solidaritāti.

10.  Integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā.

11.  Stiprināt visu izglītības sistēmas dalībnieku iesaisti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, it īpaši 4.7. mērķa sasniegšanā, kas paredz nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

12.  Būt ideju laboratorijai inovatīvu, radošu pieeju izmantošanai mācību procesā un izglītības vidē.

 


 

IV. Aktivitātes un projekti

13.  UNESCO ASP aktivitātes un projektus var izstrādāt starptautiskais koordinators, nacionālais koordinators vai UNESCO asociētās skolas.

14.  UNESCO ASP aktivitātes un projekti Latvijā tiek organizēti tematiskajos virzienos:

14.1.              Cilvēktiesību izglītība, miera un nevardarbības kultūra un globālais pilsoniskums;

14.2.              Ilgtspējīga attīstība un ilgtspējīgs dzīvesveids;

14.3.              Kultūras mantojums, kultūras daudzveidība un starpkultūru izglītība.

15.  UNESCO asociētās skolas aicinātas atzīmēt ANO un UNESCO noteiktās starptautiskās dienas, izmantojot UNESCO vadlīnijas, metodiskos materiālus un citus resursus.

16.  Dalība UNESCO ASP izglītības iestādēm ir bez maksas.

17.  Dalība UNESCO ASP nesniedz izglītības iestādēm finansiālu atbalstu. Izglītības iestāžu iniciētās aktivitātes un projekti tiek finansēti iestādes budžeta ietvaros vai piesaistot citus finanšu avotus.

18.  Dalība UNESCO ASP nacionāla līmeņa aktivitātēs – projektos, semināros, konkursos un citos pasākumos –, ko organizē nacionālais koordinators, iespēju robežās tiek finansēti no UNESCO LNK budžeta vai piesaistot citus finanšu avotus.

 

V. Iestāšanās un izstāšanās kārtība

19.  Dalība UNESCO ASP ir atvērta visām valsts, pašvaldību vai privātām izglītības iestādēm, kuras ir reģistrētas Latvijā, tostarp pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, profesionālās izglītības iestādēm vai skolotāju izglītības iestādēm.

20.  Izglītības iestādes, kas vēlas pievienoties UNESCO ASP, aizpilda intereses izteikšanas veidlapu tiešsaistes platformā OTA https://aspnet.unesco.org/

21.  Nacionālais koordinators iepazīstas ar veidlapu un sazinās ar izglītības iestādi.

22.  Skola iegūst statusu “UNESCO ASP partnerskola Latvijā” uz 1 (vienu) gadu, lai iepazītos ar UNESCO ASP darbību Latvijā.

23.  Izglītības iestāde, kas 1 (vienu) gadu ir bijusi UNESCO ASP partnerskola Latvijā, ir tiesīga aizpildīt pieteikuma veidlapu dalībai UNESCO ASP.

24.  Gala apstiprinājumu izglītības iestādes dalībai UNESCO ASP sniedz UNESCO, pamatojoties uz nacionālā koordinatora atzinumu.

25.  UNESCO nosūta izglītības iestādei elektronisku apstiprinājumu par uzņemšanu UNESCO ASP un oficiālu sertifikātu. No šī brīža izglītības iestāde iegūst statusu “UNESCO asociētā skola”.

26.  Pēc statusa “UNESCO asociētā skola” iegūšanas izglītības iestāde drīkst izmantot UNESCO ASP logotipu saskaņā ar UNESCO ASP logotipa lietošanas vadlīnijām.

27.  UNESCO asociētā skola Latvijā slēdz sadarbības līgumu ar UNESCO LNK par sadarbību šī Nolikuma īstenošanā.

28.  Nacionālajam koordinatoram ir tiesības un pienākums ne retāk kā reizi 5 gados veikt UNESCO ASP atjaunošanu, uzņemot jaunas izglītības iestādes vai beidzot sadarbību ar neaktīvajām tīkla dalībskolām. Nacionālais koordinators ziņo starptautiskajam koordinatoram par UNESCO asociētās skolas izslēgšanu no UNESCO ASP vai sadarbības turpināšanu.

29.  Izglītības iestāde ir tiesīga brīvprātīgi izstāties no UNESCO ASP, par to oficiāli informējot nacionālo koordinatoru.

VI. Dalība

30.  Izglītības iestāde brīvprātīgi iestājas UNESCO ASP, lai veicinātu UNESCO vērtības, ideālus un darbu:

30.1.              izmantojot inovatīvas, uz līdzdalību vērstas metodes un pieejas;

30.2.              nodrošinot drošu, ilgtspējīgu, nevardarbīgu, iekļaujošu un efektīgu mācību vidi visiem audzēkņiem;

30.3.              sadarbojoties ar citām skolām Latvijā un pasaulē.

31.  Izglītības iestāde izveido skolas komandu vismaz 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kurā darbojas vismaz 2 (divi) pedagogi un 1 (viens) skolas administrācijas pārstāvis; viens no viņiem pilda skolas UNESCO ASP koordinatora funkcijas.

32.  Izglītības iestāde ir apņemas izpildīt UNESCO noteiktās minimālās prasības, veicot šādus uzdevumus:

32.1.              piedalīties gada plānošanas sanāksmē vai rakstiski iesniegt informāciju nacionālajam koordinatoram par izglītības iestādes plānotajām aktivitātēm UNESCO ASP;

32.2.              iesniegt gada pārskatu UNESCO ASP nacionālajam koordinatoram;

32.3.              katru mācību gadu piedalīties vismaz vienā starptautiskā, reģionālā vai nacionāla līmeņa projektā, konkursā vai kampaņā, kuru piedāvā UNESCO vai UNESCO LNK;

32.4.              atzīmēt vismaz divas ANO vai UNESCO noteiktās starptautiski svinamās dienas;

32.5.              nodrošināt UNESCO ASP sertifikāta un logotipa izvietošanu izglītības iestādē, saskaņojot to ar UNESCO ASP nacionālo koordinatoru;

32.6.              informēt izglītības iestādes darbiniekus, skolēnus, vecākus u.c. par skolas dalību UNESCO ASP, piemēram, skolas pasākumos, sanāksmēs, izvietojot plakātus vai publicējot informāciju skolas mājaslapā;

32.7.              regulāri un ne retāk kā divas reizes gadā atjaunināt informāciju tiešsaistes platformā OTA.

33.  Izglītības iestādei ir tiesības vērsties pie UNESCO LNK un/vai pie UNESCO ASP nacionālā koordinatora un saņemt visu nepieciešamo informāciju par UNESCO ASP un citiem ar UNESCO darbību saistītiem jautājumiem.

34.  Izglītības iestādei ir tiesības piedalīties UNESCO ASP organizētajos informatīvajos un mācību semināros, projektos un konkursos Latvijā un pasaulē.

 

VII. Nolikuma stāšanās spēkā un grozīšanas kārtība

35.  Nolikums tiek apstiprināts ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas dienas

36.  Ieteikumus Nolikuma grozījumiem izstrādā UNESCO LNK, un tie tiek apstiprināti ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu.