UNESCO Asociēto skolu projekta logotipa lietošanas vadlīnijas dalībskolām /

06. martā 2017. gadā

Mērķis

Lai uzskatāmi norādītu uz sadarbību ar UNESCO, Asociēto skolu projekta (ASP) koordinatori un dalībskolas, kas ir oficiāli reģistrētas UNESCO ASP starptautiskajā reģistrā, ir aicinātas lietot UNESCO ASP logotipu. Šīs vadlīnijas precizē logotipa lietošanu saskaņā ar UNESCO nosaukuma, akronīmu, logotipu un interneta domēnu lietošanas noteikumiem, kas pieņemti UNESCO Ģenerālajā konferencē (34. rezolūcija C/86).

 

Vispārīgie nosacījumi

Vispārīgos nosacījumus ASP logotipa lietošanai ir noteikusi UNESCO, un tos nedrīkst mainīt, ja netiek iepriekš slēgta rakstiska vienošanās ar UNESCO.

Lai nerastos pārpratumi un būtu skaidrība par neatkarīgo nacionālā koordinatora, dalībskolu un UNESCO statusu, UNESCO ASP logotips jālieto atbilstoši.

UNESCO ASP logotips nekādā gadījumā nedrīkst tikt lietots uz lietām un produktiem, kas tiek pārdoti.

Publikācijās, kurās lietots UNESCO ASP logotips un kuras ir sagatavojis nacionālais koordinators vai dalībskola, jāveic šāds ieraksts: par publikācijas saturu, formu, paustajiem viedokļiem ir atbildīgs UNESCO ASP nacionālais koordinators/ UNESCO ASP dalībskola, un tie var nesakrist ar UNESCO pozīciju.

Nacionālais koordinators un dalībskolas var lietot UNESCO ASP logotipu savās aktivitātēs, kas saistītas ar UNESCO ASP, bet tie nevar atļaut citām institūcijām lietot šo logotipu jebkādā formā.

UNESCO ASP logotips var tikt lietots melnā, ANO zilā vai baltā krāsā (uz tumša fona).

Logotipa izmēru nosaka pēc logotipā attēlotā tempļa simbola izmēra. Lietojot logotipu, tempļa augstums nedrīkst būt mazāks par 12 mm.

UNESCO ASP dalībskolas logotips var tikt novietots blakus skolas logo vai atsevišķi jebkurā citā vietā.

Nacionālie koordinatori un dalībskolas uzņemas pilnu atbildību par UNESCO ASP logotipa lietošanu.

 

UNESCO ASP logotipa lietošana dalībskolām

Piemērs, kas atrodams šeit, rāda ASP logotipu, kas jāizmanto dalībskolām.

UNESCO logotips ar tā trim neatņemamajām sastāvdaļām: tempļa simbolu, organizācijas pilnu nosaukumu un vertikāli punktotu līniju;

ASP emblēma (grafiskā zīme un teksts UNESCO Asociētās skolas);

Teksts “Dalībskola”

 

Dalībskolas nekādā gadījumā nedrīkst lietot ASP logotipu bez teksta “Dalībskola”, kā arī UNESCO logotipu bez UNESCO ASP emblēmas.

 

UNESCO ASP logotipa saņemšanas kārtība

Dalībskolas var saņemt UNESCO ASP logotipu, sazinoties ar nacionālo koordinatoru.