NOLIKUMS “Par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā” 2015-2018 /

18. septembrī 2015. gadā

UNESCO Asociēto skolu projekts (turpmāk – UNESCO ASP) ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Projekts tiek īstenots saskaņā ar globālo rīcības plānu „Izglītība visiem”, globālo rīcības programmu „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, kā arī ar nacionālo plānošanas dokumentu izvirzītajiem principiem un mērķiem.

UNESCO ASP Latvijā īsteno UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK), kas nosaka UNESCO ASP mērķus un uzdevumus Latvijā, veic UNESCO ASP dalībskolu izvērtēšanu un atlasi, kā arī koordinē UNESCO ASP darbību.

NOLIKUMS

“Par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā”

 

UNESCO Asociēto skolu projekts (turpmāk – UNESCO ASP) ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Projekts tiek īstenots saskaņā ar globālo rīcības plānu „Izglītība visiem”, globālo rīcības programmu „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, kā arī ar nacionālo plānošanas dokumentu izvirzītajiem principiem un mērķiem.

UNESCO ASP Latvijā īsteno UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK), kas nosaka UNESCO ASP mērķus un uzdevumus Latvijā, veic UNESCO ASP dalībskolu izvērtēšanu un atlasi, kā arī koordinē UNESCO ASP darbību.

UNESCO ASP virsmērķis ir sekmēt kvalitatīvu izglītību, lai veicinātu mieru un ilgtspējīgu attīstību.

1.      UNESCO ASP mērķi Latvijā:

1.1    sekmēt izglītību ilgtspējīgai attīstībai, veicinot mācību procesu pilnveidi un holistisku, starpdisciplināru pieeju sabiedrības, vides, kultūras un ekonomikas jautājumiem;

1.2    veicināt iekļaujošas izglītības principu īstenošanu, mācot un mācoties pieņemt un novērtēt dažādību kā vērtību izglītībā un indivīda un sabiedrības attīstībā;

1.3    veicināt globālo un nacionālo piederības sajūtu, atbalstot zināšanu un prasmju apguvi, vērtību un attieksmju nostiprināšanu taisnīgas, tolerantas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanai;

1.4    integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā –, atbalstot mācību procesus, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu.

2.      UNESCO ASP uzdevumi Latvijā:

2.1    attīstīt UNESCO ASP skolas kā metodiskos centrus mūsdienīga mācību satura un metodikas ieviešanai;

2.2    veicināt jaunu pieeju izmantošanu mācību procesā, tai skaitā starpdisciplināru pieeju izglītībai, kooperatīvās mācīšanās metodes un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes, kā arī mērķtiecīgu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu;

2.3    rosināt skolas mācīšanas un mācīšanās procesā un visā skolas darbībā lielāku uzmanību pievērst ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, globālās, nacionālās un lokālās piederības un identitātes tēmām, starppaaudžu dialogam, kā arī miera, cilvēktiesību, tolerances, savstarpējas sapratnes, kultūras daudzveidības tēmām;

2.4    sekmēt jaunu mācību materiālu izstrādi un aprobāciju;

2.5    apkopot, analizēt un nodot tālāk projekta ietvaros gūto pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī;

2.6    īstenot tādas aktivitātes un pasākumus, kas sekmē UNESCO mērķu sasniegšanu.

 

3.      UNESCO ASP dalībskolas statuss:

3.1    UNESCO Asociēto skolu projekta darbību Latvijā nosaka šis Nolikums, UNESCO ASP starptautiskie plānošanas dokumenti, UNESCO LNK darbības plānošanas dokumenti, UNESCO LNK Asamblejas lēmumi un ģenerālsekretāra rīkojumi;

3.2    UNESCO ASP dalībskolas statusu Latvijas izglītības iestādes iegūst saskaņā ar šo Nolikumu, slēdzot līgumu ar UNESCO LNK;

3.3    iegūstot UNESCO ASP dalībskolas statusu, skola drīkst izmantot nosaukumu „UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola”;

3.4    iepriekšējā perioda UNESCO ASP dalībskola statusu var saglabāt, nosūtot UNESCO LNK ģenerālsekretāram adresētu vēstuli, un norādot vēlmi sadarbību turpināt.

 

4.      Skolas iesaistīšanās kārtība UNESCO ASP:

4.1    par UNESCO ASP dalībskolu Latvijā var kļūt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta valsts, pašvaldības vai privātā pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās, profesionālās vai interešu izglītības iestāde;

4.2    uzņemšana UNESCO ASP notiek reizi trīs gados – sākot no 2012.gada –, un to izsludina UNESCO LNK;

4.3    skola iesniedz UNESCO LNK ģenerālsekretāram adresētu motivācijas vēstuli un aizpildītu UNESCO ASP pieteikuma anketu, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (1. Pielikums);

4.4    skolu iesniegto dokumentāciju izvērtē UNESCO LNK izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā (komisijas priekšsēdētājs – UNESCO ASP nacionālais koordinators, komisijas locekļi – divi pieaicināti nozares eksperti);

4.5    pamatojoties uz komisijas slēdzienu, UNESCO LNK ģenerālsekretārs ar rīkojumu nosaka, kurām skolām tiek piešķirts UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolas statuss Latvijā un ar kurām tiek noslēgts līgums;

4.6    UNESCO LNK reizi trīs gados veic UNESCO ASP dalībskolu darbības izvērtējumu projekta ietvaros.

 

5.    UNESCO ASP dalībskolu pienākumi:

5.1  izveidot skolas komandu trīs cilvēku sastāvā, kurā darbosies vismaz divi pedagogi un viens skolas administrācijas pārstāvis;

5.2  noteikt, kurš no skolas komandas ir UNESCO ASP skolas koordinators, un par to informēt UNESCO LNK;

5.3  sniegt skolas koordinatoram nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (darba vietu, datoru un pieeju tālrunim, faksam un internetam) un cita veida atbalstu, lai nodrošinātu skolas darbību UNESCO ASP;

5.4  nodrošināt skolas pārstāvju, t. i., administrācijas, skolotāju, skolēnu, vecāku, regulāru iesaistīšanos UNESCO ASP darbībā un pasākumos, tostarp konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņas vizītēs, akcijās un konkursos Latvijā un starptautiski;

5.5  iespēju robežās izstrādāt mācību materiālus un rosināt kopīgas aktivitātes UNESCO ASP dalībskolām Latvijā un pasaulē;

5.6  popularizēt un skaidrot UNESCO ASP ideju un mērķus dažādos informācijas materiālos un platformās, tostarp informēt plašsaziņas līdzekļus par aktivitātēm UNESCO ASP ietvaros;

5.7  saskaņojot ar UNESCO LNK, izvietot UNESCO ASP logo skolas interneta mājas lapā un skolas telpās redzamā vietā tik ilgi, kamēr skola ir UNESCO ASP dalībskola;   

5.8  plānot skolas līdzdalību UNESCO ASP un līdz katra gada 1. oktobrim pēc nacionālā koordinatora aicinājuma iesniegt UNESCO LNK skolas darbības plānu attiecīgajam mācību gadam, kurā ir norādīts skolas darbības virziens, plānotās aktivitātes un sadarbības projekti ar citām UNESCO ASP dalībskolām;

5.9  līdz katra gada 30. jūnijam pēc nacionālā koordinatora aicinājuma iesniegt UNESCO LNK darbības pārskatu par skolas darbu UNESCO ASP iepriekšējā mācību gada laikā.

 

6.    UNESCO ASP dalībskolu tiesības:

6.1    vērsties pie UNESCO LNK un/vai pie UNESCO ASP nacionālā koordinatora un saņemt visu nepieciešamo informāciju par UNESCO ASP un citiem ar UNESCO darbību saistītiem jautājumiem;

6.2    regulāri saņemt informāciju par UNESCO ASP aktualitātēm Latvijā un pasaulē;

6.3    saņemt UNESCO un UNESCO LNK publikācijas, metodiskos materiālus, plakātus u.c.;

6.4    saņemt konsultācijas no UNESCO LNK darbiniekiem un ekspertiem par UNESCO darbības jomām – izglītība, zinātne, kultūra, komunikācija un informācija, ilgtspējīga attīstība u.c.;

6.5    piedalīties UNESCO ASP organizētajos informatīvajos un mācību semināros, projektos un konkursos Latvijā un pasaulē;

6.6    saņemt UNESCO LNK saturisku un metodisku atbalstu konkrētu projektu realizēšanai.

 

7.      UNESCO ASP īstenošana Latvijā:

7.1  UNESCO ASP darbību Latvijā nodrošina UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, UNESCO LNK ģenerālsekretārs, UNESCO ASP nacionālais koordinators un UNESCO ASP skolas koordinators;

7.2  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija apstiprina Nolikumu „Par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā”.

7.3  UNESCO LNK ģenerālsekretārs:

7.3.1        apstiprina UNESCO ASP nacionālo koordinatoru;

7.3.2        izsludina un apstiprina jaunu dalībskolu uzņemšanu UNESCO ASP, šim nolūkam izveidojot komisiju;

7.3.3        slēdz līgumus par UNESCO ASP dalībskolu līdzdalību projekta īstenošanā Latvijā;

7.3.4        nodrošina UNESCO ASP dalībskolu darbības izvērtēšanu;

7.3.5        apstiprina UNESCO ASP darbību regulējošos dokumentus un izdod citus ar UNESCO ASP darbību Latvijā saistītus rīkojumus;

7.3.6        nodrošina UNESCO ASP dalībskolām Latvijā speciāli izstrādātu UNESCO ASP logo latviešu valodā un informē dalībskolas par logo lietojuma vadlīnijām.

7.4               UNESCO ASP nacionālais koordinators:

7.4.1         organizē un koordinē UNESCO ASP darbu Latvijā sadarbībā ar UNESCO ASP dalībskolām;

7.4.2        apkopo un sagatavo kopsavilkumu par UNESCO ASP darbu Latvijā pēc UNESCO ASP dalībskolu darbības pārskatu saņemšanas;

7.4.3        pārstāv Latviju UNESCO ASP nacionālajos, reģionālajos un starptautiskajos pasākumos;

7.4.4        regulāri informē UNESCO ASP dalībskolas Latvijā par plānotajām iniciatīvām un pasākumiem;

7.4.5        sadarbojas ar UNESCO Sekretariātu UNESCO ASP projekta ietvaros;

7.4.6        sekmē finanšu resursu piesaisti UNESCO ASP īstenošanai.

 

7.5  UNESCO ASP skolas koordinators:

7.5.1        informē skolas vadību, skolotājus, skolēnus un vecākus par UNESCO, UNESCO LNK un UNESCO ASP plānotajām aktivitātēm un iespējām tajās piedalīties;

7.5.2        sagatavo UNESCO ASP dalībskolas darbības plānu attiecīgajam mācību gadam un pēc nacionālā koordinatora aicinājuma iesniedz to UNESCO LNK līdz katra gada 1. oktobrim;

7.5.3        sagatavo UNESCO ASP dalībskolas darbības pārskatu un pēc nacionālā koordinatora aicinājuma iesniedz to UNESCO LNK līdz katra gada 30. jūnijam;

7.5.4        sekmē finanšu resursu piesaisti UNESCO ASP aktivitāšu īstenošanai.

 

8.      UNESCO ASP dalībskolas izstāšanās un izslēgšanas kārtība:

8.1  UNESCO ASP dalībskolai ir tiesības izstāties no UNESCO ASP, rakstiski par to paziņojot UNESCO LNK ģenerālsekretāram;

8.2  UNESCO ASP dalībskolu var izslēgt no UNESCO ASP par nolikuma „Par UNESCO Asociēto skolu projekta īstenošanu Latvijā” neievērošanu;

8.3  UNESCO ASP dalībskolu var izslēgt no UNESCO ASP, balstoties uz UNESCO LNK veikto izvērtējumu.

 

9.      Nolikuma stāšanās spēkā un grozīšanas kārtība:

9.1  Nolikums tiek apstiprināts ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas dienas;

9.2  ieteikumus Nolikuma grozījumiem izstrādā UNESCO LNK, un tie tiek apstiprināti ar UNESCO LNK Asamblejas lēmumu.