Pasaules lielākā stunda /

13. novembrī 2015. gadā

Par smēķēšanas kaitīgumu matemātikas valodā. Lielā stunda Olaines 2. vidusskolas 7. klasē

Pasaules lielākajai mācību stundai Olaines 2. vidusskolas 7.klasē bija izvirzīti vairāki mērķi.1. Izglītojošais – praktisko iemaņu un zināšanu atstrādāšana, atrodot daļu no skaitļa, veselā atrašana, ja zināma daļas vērtība (atkārtošana).  2. Audzinošais–veselīga dzīves veida propagandēšana, zināšanu paplašināšana par smēķēšanas kaitīgumu. 3. Attīstošais –  veicināt salīdzināšanas prasmju veidošanu, galvenā noteikšanu, zināšanu izmantošanu jaunās situācijās, uzmanības un atmiņas attīstīšanu. Stundā tika pilnveidotas arī prasmes strādāt grupās un palīdzēt viens otram. Stundas sākumā skolēni grupās lika puzli ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Katrai grupa izvēlējās vienu mērķi, kas risināms, piedaloties konkrēti pašam skolēnam. Grupas pārstāvis prezentēja grupas kopīgo domu. Ikviens arguments tika pieņemts, bet skolotāja ievirzīja skolēnu domas tā, lai viņi nonāktu pie secinājuma, ka izvirzītās problēmas var atrisināt tikai vesels cilvēks. Stundas turpinājumā bērni uzzināja par smēķēšanas kaitīgumu, riskiem veselībai, arī par pasīvās smēķēšanas ietekmi.

Fotoreportāža šeit.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils vienības pamatskolas 8. klasē

Stundas sākumā tika meklēta atbilde uz jautājumu “Kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji?”. Skolēni bieži minēja šādus globālus mērķus: 1. Novērsta nabadzība; 3. Laba veselība; 6. Tīrs ūdens un piemērotie sanitārie apstākļi; 8. Labs darbs un ekonomikas izaugsme; 13. Planētas aizsardzība; 14. Dzīvība uz Zemes; 16. Miers un taisnīgums. Stundas turpinājumā skolēni devās uz sešām “mācību pieturām”, lai uzzinātu vairāk par globālajiem mērķiem. Katrā punktā skolēniem jāuzraksta viens fakts, kas viņus pārsteidza. Katrā punktā viņi varēja izdomāt kādu jautājumu, par kuru viņi vēlētos uzzināt vairāk, iepazīstoties ar plašāku informāciju par attiecīgo tēmu nākamajās nodarbībās vai mājās. Noslēgumā skolēni izlēma, kurš globālais mērķis, viņuprāt, ir svarīgākais. Visbiežāk tika izvēlēti šie: nabadzība, vide; droša un taisnīga pasaule, veselība un labklājība; izglītība, prasmes un darba vietas. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Veselība – globāla vērtība: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klasē

Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klases Pasaules lielākā mācību stunda bija veltīta tēmai “Veselība – globāla vērtība”.  Stundas sākumā notika prāta vētra par tēmu „Kas grauj cilvēku veselību visā pasaulē? Skolēnu atbildes bija dažādās. Kā lielākie veselības kaitētāji minēti šie iemesli: alkohols, narkotikas, smēķēšana, datoratkarība, riskanti sporta veidi un nodarbes, automašīnu izplūdu gāzes, neveselīga ēšana, ātrās uzkodas, pasīvs dzīvesveids, fizisko aktivitāšu trūkums un slimības. Turpinājumā skolotāja pastāstīja, ka arī tīra ūdens trūkums, nabadzība, vides piesārņojums, aptaukošanās, sirds un asinsvadu saslimšanas ietekmē veselību.  Stundā tika runāts par ANO globālajiem izglītības mērķiem, pasaules iedzīvotāju veselības stāvokli. Tika prezentēta statistika. Stundā tika izstrādāts un prezentēts arī radošais darbs – informatīvs un vizuāls plakāts „Esi vesels”.  

 

LASĪT VAIRĀK
05. novembrī 2015. gadā

Resursu taupīšana: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 4.b klasē

Pasaules lielākajā mācību stundā skolēniem tika sniegta informācija par dabas resursu izmantošanu un atkritumu kaitīgumu apkārtējai videi,  pārrunāti jautājumi par resursu izmantošanu un taupīšanas nozīmi cilvēka ikdienā, nostiprinātas skolēnu zināšanas par atkritumu šķirošanu, taupīšanu un sniegta informācija par atkritumu otro dzīvi. 

LASĪT VAIRĀK
05. novembrī 2015. gadā

Veselīgs dzīvesveids: Pasaules lielākā mācību stunda Daugavpils Vienības pamatskolas 3.klasē

Lai iepazīstinātu  skolēnus ar ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, to saistību ar veselīgu dzīvesveidu,  Pasaules lielākās stundas tēma Daugavpils Vienības pamatskolas 3.klasē bija veselīgs dzīvesveids.  Skolēniem tika radīts priekšstats par  ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem, kā tie ietekmē pašus skolēnus. Skolēni izprata veselīga dzīvesveida nepieciešamību turpmākajā dzīvē. 

LASĪT VAIRĀK
04. novembrī 2015. gadā

Dabas aizsardzība. Pasaules lielākās stundas tēma Daugavpils Vienības pamatskolas 2.klasē

Lai  veidotu skolēnos izpratni par dabas aizsargāšanas nepieciešamību, katra atbildību pret dabu, Pasaules lielākās stundas tēma Daugavpils Vienības pamatskolas 2.klasē bija dabas aizsardzība. Stundas rezultātā skolēni spēja nosaukt  daudz dabas bagātību, piem., koki, sēnes, svaigs gaiss, augi, dzīvnieki, ūdens, augļi u.c. Grupu darbā skolēniem patika un veicās salikt attēlus, bet grūtāk nācās formulēt attēlā redzamo problēmu. Kopīgi pārrunājām sekas, kas tiek nodarīts dabai. Grupas aktīvi cita citai palīdzēja papildināt stāstījumu. Runājot par gaisa piesārņojumu, skolēni pieminēja globālo sasilšanu, cilvēku neārstējamās slimības. Runājot par mežu piesārņojumu, izciršanu un ugunsgrēkiem, skolēni minēja, ka dzīvniekiem nebūs kur dzīvot, tie ies bojā, neaugs sēnes, ogas. Par ūdens piesārņojumu, kā sekas sauca zivju izmiršanu. Darba lapu „Kā es varu palīdzēt dabai? ”papildinājām ar ierakstiem- sakārtot pagalmu, taupīt papīru. Savos aicinājumos un zīmējumos skolēni pārsvarā aicināja saudzēt dzīvniekus, nepiesārņot upes, ezerus un taupīt ūdeni un papīru.

Informāciju sagatavoja Liāna Zvērbule. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Bēgļi Latvijā un pasaulē. Lielā stunda Audriņu pamatskolas 4.klasē

Audriņu pamatskolas 4.klases skolēni apsprieda aktuālo jautājumu par bēgļiem Latvijā un pasaulē, uzzinot informāciju par radušos situāciju, paužot un  pamatojot savu viedokli par to. Iepazinušies ar sabiedrības nostāju  bēgļu jautājumā, skolēni iejutās lēmumu pieņēmēju lomās, risinot principiālus un praktiskus jautājumus: kur bēgļus izmitināt, kā šos cilvēkus nodarbināt, kā palīdzēt viņu bērniem iejusties Latvijas skolās, kā palīdzēt apgūt kādu profesiju.

Fotoreportāža apskatāma šeit. 

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Apkārtējās vides piesārņojums: Pasaules lielākā mācību stunda Audriņu pamatskolā

Pasaules lielākajā mācību stundā  Audriņu pamatskolas 1.- 3.klašu skolēni  pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar apkārtējās vides piesārņojuma bīstamību. Uzzinot informāciju par piesārņojuma avotiem un sekām, skolēni dalījās pieredzē, ko viņi zina par atkritumu vākšanu un šķirošanu Audriņos un kā paši šķiro atkritumus, lai apliecinātu saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem.

Fotoreportāža apskatāma šeit.

LASĪT VAIRĀK
03. novembrī 2015. gadā

Atkritumu šķirošana. Lielā stunda Pelču internātpamatskolas-attīstības centra 12. klasē

Lai veidotu priekšstatu par atkritumu šķirošanu, tās nepieciešamību un apgūtu sabiedrības normas, rīcību, Pelču internātpamatskolas-attīstības centra 12. klasē Pasaules lielākā mācību stunda tika veltīta atkritumu šķirošanas tēmai.Izglītojamie kopā ar skolotāju skatījās Latvijas Zaļā punkta atkritumu šķirošanas grāmatas „Rūķis šķiro” video versijas un pārrunāja redzēto. Turpinājumā pie tāfeles bija piestiprināti no krāsainā papīra izgriezti atkritumu konteineru šabloni (zaļā, zilā, dzeltenā un melnā krāsā ar attiecīgu uzrakstu).Katram skolēnam tika izsniegtas aploksnītes ar ielaminētām dažāda atkritumu veida kartītēm. Skolotāja uzaicināja skolēnus pa vienam pie tāfeles un deva uzdevumu pielīmēt atbilstoša atkritumu veida kartītes pie attiecīgas krāsas konteinera. Pēc darba pabeigšanas klases biedri novērtēja paveikto un, ja nepieciešams, veica labojumus.

LASĪT VAIRĀK