Aicinām iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā 2016! /

31. augustā 2016. gadā

Pasaules lielākāmācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušāizpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Pasaules lielāko mācību stundu LatvijāorganizēUNESCO Latvijas Nacionālākomisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, ko rīkojam sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām.

Šogad starptautiskā akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” norisināsies ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai. Latvijāaicinām sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. Plānus aicinām izstrādāt pēc pievienotā parauga, un, ja iespējams, tos arī īstenot. Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā, un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā.

Akcija Latvijā norisināsies jau otro gadu. Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 59 izglītības iestādes no visas Latvijas, kas plānoja un īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kāliteratūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālāmāksla.Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni ir apkopoti publikācijāMācīties pārveidot! Pasaules lielākāmācību stunda.

LAIKA PLĀNS

1. septembris – 11. septembris

Iepazīšanās ar piedāvātajiem materiāliem, mācību stundu un nodarbību paraugiem.

Materiāli pieejami www.skolas.unesco.lvun http://worldslargestlesson.globalgoals.org

Citi resursi: http://lapas.lv/lv/zinasanu-kratuve/zinasanu-datubaze/

1. septembris – 25. septembris

Akcijas koordinatoru informēšana par Jūsu interesi iesaistīties akcijā, rakstot uz programmas@unesco.lv.

1. septembris – 9. oktobris

Nodarbību, mācību stundu, lekciju, stāstu vakaru u.c. aktivitāšu plānu sagatavošana atbilstoši akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” tematikai un izvirzītajiem kritērijiem.

Iedvesmai – prezentācijas, animācijas filmas, komiksi latviešu un angļu valodāpieejami www.skolas.unesco.lvun publikācijā “Mācīties pārveidot! Pasaules lielākāmācību stunda”.

Ja iespējams, globālajiem izaicinājumiem un risinājumiem veltītu nodarbību īstenošana.

19. septembris

Starptautiskās akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” svinīga atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

10. oktobris – 17. oktobris

Nodarbību plānu iesūtīšana UNESCO LNK, e-pasts: programmas@unesco.lv

Ja plānu ir izdevies īstenot (notikusi mācību stunda, nodarbība, lekcija u.c.), lūdzam atsūtīt arī foto/ videoreportāžu (lūdzam izmantot failiem.lv platformu). Fotogrāfijas tiks iekļautas akcijas publikācijā. Konfidencialitātes nolūkos pārliecinieties, ka fotogrāfijās redzamie cilvēki ir informēti un piekrituši fotografēties, kā arī norādiet fotogrāfijas vai videosižeta autoru.

17. oktobris – 31. oktobris

Iesūtīto materiālu apkopošana un publiskošana UNESCO LNK mājaslapā www.skolas.unesco.lvun LAPAS platformā“Zināšanu datubāze”.

1. novembris – 12. novembris

Akcijas rezultātu un veiksmīgāko plānu prezentācija Globālās izglītības nedēļas pasākumā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

Savu pasākumu Globālās izglītības nedēļai piesakiet te: http://ejuz.lv/9ux

EKO skolu Rīcības nedēļas aktivitātes.

 

Akcijas noslēgumā veiksmīgāko plānu autoru apbalvošana.

 

Kritēriji veiksmīgam mācību stundas, nodarbības, semināra vai pasākuma plānam:

1.     Plānā iepazīti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi un/vai izvēlēts viens mērķis, kas pētīts padziļināti.

2.     Plānā akcents uz ilgtspējīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu, veicinot starpkultūru un starp-paaudžu dialogu.

3.     Plānā Īstenots “glokalizācijas” princips: meklētas kopsakarības globālu un vietēju problēmjautājumu risināšanā. Plašāk: http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/glokalizacijas-metodologija/

4.     Plānā iesaistītas dažādas ieinteresētās puses, piemēram, uzrunātas nevastiskās organizācijas, uzaicināti vietējās kopienas pārstāvji, viedokļu līderi, vecāki, intervēti vietējie uzņēmēji u.c. aktīvisti, kuru pieredze var kalpot par paraugu ilgtspējīgai un atbildīgai uzņēmējdarbībai.

5.     Plāna tēma, rezultāts, forma ir saistīta ar vietējās kopienas vajadzībām un sniedz ieguldījumu tās attīstībā.

 

Plāniem nav obligāti jābūt īstenotiem līdz datumam, kad tie tiek iesniegti akcijas organizātoriem. Tos var īstenot ilgākā laika periodā pēc akcijas.

Aicinām būt radošiem nodarbību plāna veidlapas noformēšanā!  Formāts: .doc .docx

Veidlapas paraugs ielādējams šeit: https://failiem.lv/u/9fh5pj5p Aicinām to radoši noformēt!