Dzimtās valodas diena /

12. februārī 2015. gadā

Dzimtās valodas diena UNESCO ASP dalībskolās

Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, uzsverot valodas nozīmi izglītībā, komunikācijā, sabiedrības attīstībā un integrācijā, kā arī indivīda radošajā pašizpausmē. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas  bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

Šogad UNESCO LNK aicina iedvesmoties no Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes un atzīties mīlestībā saviem vistuvākajiem cilvēkiem, izteikt komplimentus un atzinību draugiem un kolēģiem, sūtīt sirsnīgus sveicienus savai pilsētai, valstij un pasaulei.

UNESCO LNK rosina rīkot pasākumus, tematiskas stundas, stāstu pēcpusdienas un vakarus, kas veltīti mīlestības tematikai, mīļvārdiņiem, komplimentiem dzimtajā valodā, kā arī valodas tīrībai un labskanībai.

LASĪT VAIRĀK
22. novembrī 2014. gadā

Darini ābeci - 21. gadsimta ābece

Konkursā “Darini ābeci” skolēni, pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un dažādu organizāciju vai pulciņu dalībnieki tika aicināti iepazīties ar Gotharda Frīdriha Stendera “Bildu ābici” un izprast tās veidošanas principus un vēsturisko kontekstu. Jaunieši tika aicināti diskutēt par 21. gadsimta vērtībām, ko atspoguļot mūsdienīgā ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīt vizuālu kompozīciju – zīmētu alfabēta burtu ar tam pievienotu savas pamācības divrindi vai aktuālu vēstījumu mūsdienu bērniem un pieaugušajiem.
Rezultātā tika izveidota mūsdienu bilžu ābece, līdzīga Gotharda Frīdriha Stendera ābecei, ar 21. gadsimta pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu skatījumā.LASĪT VAIRĀK
23. septembrī 2013. gadā

Pateicība par piedalīšanos!

Izsakām lielu pateicību vairāk nekā 200 skolām visā Latvijā, kas atsaucās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājumam organizēt pasākumus par godu Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienai un piedalīties aktivitātē "Trāpīt laikā!". Apkopošanai bija vajadzīgi vairāki mēneši, taču rezultāts runā pats par sevi: UNESCO LNK Youtube kanālā izvietotās skolu videoreportāžas ir spilgts pierādījums Latvijas skolotāju radošumam un bērnu talantiem!

Paldies un uz tikšanos nākamgad!

Pateicība par piedalīšanos lejuplādei pieejama šeit: Pateicība par dalību UNESCO LNK aktivitātē "Trāpīt laikā!"

 

LASĪT VAIRĀK
16. decembrī 2013. gadā

"Rūdolfam Blaumanim-150" Balvu Amatniecības vidusskolā

Svinot Starptautisko dzimtās valodas dienu, Balvu Amatniecības vidusskolā no 18. līdz 20. februārim notika radošo darbu izstāde, kuru gatavojot 5. klases skolēni raktīja stāstus par tēmu "Velniņi manā skolā" un papildināja tos ar zīmējumiem, 7. klases bērni veidoja Rūdolfa Blaumaņa dzimtas koku, savukārt 8. klases skolēni pētījā rakstnieka daļradi. Vidusskolā bērni rakstīja radošus darbus- balstītus uz R.Blaumaņa atziņām.  Raksturojot aktivitātes skolā, Gunita Čubare uzsvēra: "Katrā klašu kolektīvā ir sava „lokomotīve”, kas ar savu piemēru, idejām aizrauj citus. Skolēniem patīk strādāt patstāvīgi, pētot un izzinot. Vidusskolas skolēnu radošajos darbos paustās domas lika aizdomāties par cilvēku radītajām neveiksmēm, kļūdām, liktenīgiem pagriezieniem, ko skolēni atklāj gan rakstnieka daiļradē, gan velkot paralēles ar mūsdienām."

LASĪT VAIRĀK
16. jūlijā 2013. gadā

Dzimtās valodas diena Dzirciema speciālajā internātpamatskolā

Starptautiskā dzimtās valodas diena Tukuma novada Dzirciema speciālajā internātpamatskolā tika atzīmēta ar 3 dažādiem pasākumiem posmā no 6. līdz 14. februārim. Pirmās aktivitātes – konkursa „Valodiņa 2013” - mērķis bija attīstīt skolēnu ar īpašām vajadzībām izpratni par literāro darbu saturu un emocionalitāti, kā arī izvēlēties pretendentus izteiksmīgās runas konkursam Lažas speciālajā skolā. Savukārt 8. februārī skolā notika neparasti organizēts „Pasaku karnevāls” - tā laikā notika konkurss, kurā uzstājās viens vai vairāki tēli no pasakām un bērnu uzdevums bija tos atpazīt. Aktivitātes noslēdzās ar krāsaino sapņu nedēļu. Šī projekta ietvaros tika izveidotas divas stacijas - tautas dziesmu un mīklu stacija. Tautas dziesmu stacijā bija uzdevums sakārtot pantiņus, ievietojot „ izbirušos” vārdus, krāsu nosaukumus, bet mīklu stacijā bija jāatmin „krāsainās” mīklas. Skolas darbinieki pēc pasākumu kopuma atzīst, ka pārsteigusi dalībnieku atraktivitāte un tas, cik bērni jutušies atraisīti.

Pasākuma foto apskats pieejams šeit.

LASĪT VAIRĀK
16. jūlijā 2013. gadā

Rūdolfam Blaumanim veltītā nedēļa Pelēču pamatskolā

UNESCO LNK aktivitāte „Trāpīt laikā” Pelēču pamatskolā tika atzīmēta divas dienas. 20. februārī notika „Gudrās Ediņas iestudējums”, „Nāves ēnā” fragmenta iestudējums, „Salna pavasarī” fragmenta iestudējums un dziesmas „Cik bēdīgi tie vecāki” iestudējums, bet 21. februārī - „Nāves ēnā” fragmenta iestudējums 7. klases izpildījumā. Pasākuma gaitā tika atklāta informācija par Blaumaņa stāstiem un novelēm un Blaumani kā dzīves vērotāju, bet tā nobeigumā publikai tika nolasīts slavenā autora pašraksturojums. Iestudējumos un lasījumos darbojās 15 skolēni, bet skatītāju rindas piepildīja aptuveni 40 skolēni.

LASĪT VAIRĀK
16. jūlijā 2013. gadā

„Ievelc dziļā elpā savu dzimto valodu!” Priežmalas pamatskolā

Dzimtās valodas dienas ietvaros, 21. februārī, Priežmalas pamatskolā norisinājās skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu dzimto valodu!”. Pasākums tika atklāts ar skolotājas Annas Guževas uzrunu, kurā tika paskaidrots, kas ir dzimtās valodas diena un kam tā šogad veltīta, kā arī ar kāda 8. klases skolēna prezentāciju par Blaumaņa personības niansēm. Turpinājumā norisinājās konkurss, kura mērķis bija izkopt skolēnos nacionālo identitāti un emocionālo un radošo izpausmi, izmantojot vārda mākslu. Tā dalībnieki runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Tika izmantoti literātu daiļdarbi, kuriem 2013. gadā tiek atzīmētas jubilejas: O. Vācietis, I. Ziedonis, R. Blaumanis u.c. Pēc skolotāju domām šis runas konkurss deva iespēju katram bērnam radoši un emocionāli izpausties.

LASĪT VAIRĀK
16. jūlijā 2013. gadā

„R. Blaumaņa atziņas” Lapmežciema pamatskolā

Starptautiskā dzimtā valodas diena Lapmežciema pamatskolā tika atzīmēta ar eseju konkursu „Rūdolfa Blaumaņa atziņas un es”. Konkursa laikā 6. klases skolēnu starpā notika pārrunas par dzimtās valodas dienu un iepazīšanās ar grāmatu „Es gribu sirdi pret sirdi”. Pēc šīm aktivitātēm skolēni tika aicināti izvēlēties sev tuvu atziņu un uzrakstīt par to savas pārdomas. Kā atzīst skolotāji, tad, neskatoties uz savu vecumu, bērni piegājuši Blaumaņa atziņām ar ļoti nopietnu attieksmi. Pēc pasākuma darbi tika apkopoti grāmatā.

LASĪT VAIRĀK
11. jūlijā 2013. gadā

Pētnieciski radošās darbnīcas Vārkavas vidusskolā

Starptautiskā dzimtās valodas diena Vārkavas vidusskolā tika atzīmēta ar divām pētnieciski radošām darbnīcām – „Pētām un zīmējam Velniņus”  1. – 4. klasei un „Blaumaņa dzejas atdzīvināšana” 5. – 12. klasei. Jaunākie skolēni pētīja Velnu latviešu tautas pasakās un kristiešu uzskatos, skatījās animācijas filmu „Velniņi” un salīdzināja katru iegūto tēlu. Pēc izpētes bērni  uzzīmēja un pamatoja savu izpratni par Velnu. Savukārt vecāko klašu skolēni lasīja Blaumaņa dzejoļus, izvēloties sev tuvākos un ilustrējot tos. Tāpat 5. – 7. klašu skolēni sacerēja dzejoļus, bet 8. – 12. klases rakstīja savu viedokli par to, vai Blaumaņa dzeja „Trāpa laikā”, kā arī izvēlējās vienu sižetisku dzejoli, kuram veidoja ekspresuzvedumu. Noslēguma pasākumā skolas zālē 12. klases skolēni informēja auditoriju par Dzimtās valodas dienas pasākumu „Trāpīt laikā!” un Blaumaņa dzejas daudzveidību. Skanēja katras klases dzejoļu lasījumi, tika dziedāta šūpuļdziesma un izspēlēti dzejoļu sižeti. Pēc pasākuma skolas pārstāvji atzīst, ka iepriecinājusi skolēnu interese, aizrautība un radošais gars.

Foto apskats pieejams šeit.LASĪT VAIRĀK