UNESCO ASP dalībnieki 2012-2015 /

21. augustā 2012. gadā

UNSECO ASP dalībnieki 2012-2015

Jauno dalībskolu uzņemšana UNESCO Asociēto skolu projektā ir noslēgusies.

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2013. gadā

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads,  LV 2164
Tālrunis – 67904814 Fakss – 67904815
E-pasts – skola@abvs.lv
Mājas lapawww.abvs.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Moto: Skola dod spārnus, bet jālido pašam!

Skolā mācās 236 skolēni, un tajā ir 2 pirmsskolas grupas. Šajā skolā visi skolēni dara visu – ne tikai mācās vispārējos mācību priekšmetus, bet arī, dzied, dejo, zīmē, spēlē mūzikas instrumentus, strādā ar mālu, koku, metālu, ada, tamborē, auž.

 

 

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2013. gadā

Brocēnu vidusskola

Adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads, LV 3851
Tālrunis – 63865605 Fakss – 63865605
E-pasts – broceni.skola@broceni.lv
Mājas lapa – www.brocenuvsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Moto: Velti cerēt, ka mainīsies laiki, ja uz augšu to necels cilvēka gars. (Ē.Reisters)

Skolas galvenā vērtība ir skolēnu, vecāku, pedagogu un sabiedrības sadarbība, kas kopīgā darbā nodrošina augstus mācību sasniegumus, aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistīšanos projektu tapšanā un īstenošanā.

 

 

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2013. gadā

Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils, LV 5410
Tālrunis – 65441056 Fakss – 65443503
E-pasts – detsad20@inbox.lv
Mājas lapa20PII.moy.su

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar profesionālu un kvalitatīvu audzēkņa sagatavošanu pamatizglītības apguvei ar radošu, patstāvīgu un profesionālu darbinieku kolektīvu.

Skolas darbības virzieni: centrā bērns – aktīvs dalībnieks; agrīnā vecuma bērnu adaptācija; audzēkņu sagatavošana skolai; pedagogu darba pieredzes apmaiņa  tālākizglītība;  vecāku un pašvaldības iesaistīšana PII dzīvē.

 

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2013. gadā

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV 5403
Tālrunis – 65421633 Fakss – 65421633
E-pasts – dvg@dautkom.lv
Mājas lapawww.daugrc.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Moto: Mainies uz augšu! (Rainis)

Skola kā vienots pedagogu, audzēkņu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes.

 

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2013. gadā

Daugavpils Vienības pamatskola

Adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV 4503
Tālrunis – 65420449 Fakss – 6540449
E-pasts – dvpsk@inbox.lv
Mājas lapa – www.vienibaspsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Moto: Mūsu skola- skola visiem!

Skolā mācās 420 skolēni un strādā 40 pedagoģiskie darbinieki. Nozīmīgākās vērtības skolas dzīvē: latviešu kultūras tradīciju kopšana daudzkultūru vidē; tolerance, sapratne; rūpes par katra skolēna vispusīgu attīstību; iekļaujošās skolas ideju īstenošana dzīvē; aktivitāte; draudzība; sadarbība.

 

LASĪT VAIRĀK
02. janvārī 2013. gadā

Jaunsilavas pamatskola

Adrese: Jaunsilavas 1, Turku pagasts, Līvānu novads, LV 5316
Tālrunis – 65300804 Fakss – 65300804
E-pasts – jaunsilavaspsk@livani.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Moto: Skola sabiedrībai!

Skolā ir izveidojušās stabilas tradīcijas - žetoni vakari ar lugas iestudējumu, sporta dienas, skolas dzimšanas dienas svinības, Valentīndienas un Meteņdienas svinības, rudens un pavasara pārgājieni. Skolu raksturo draudzīgs un saliedēts skolēnu un skolotāju kolektīvs.

 

LASĪT VAIRĀK
03. janvārī 2013. gadā

Jelgavas Amatu vidusskola

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV 3001
Tālrunis – 63020305 Fakss – 63026175
E-pasts – avsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapawww.javs.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji.  Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū.

 

 

LASĪT VAIRĀK
28. janvārī 2013. gadā

Jēkabpils pamatskola

 

Adrese: Rīgas ielā 200A, Jēkabpils,LV5202
Tālrunis – 65221754
E-pasts – lietvede@jekabpils-pamatskola.lv
Mājas lapa – www.jekabpils-pamatskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Moto: Būt radošam un izdomas bagātam! Mācīties ar prieku! Paust un prezentēt savu viedokli!

Skolā mācās 656 skolēni un strādā 58 pedagogi. Jēkabpils pamatskola sniedz iespējas saviem audzēkņiem piedalīties interesantos konkursos un projektos, kā arī ir atvērta dažādiem risinājumiem un inovācijām. Skolas centrā ir skolēns, viņa spēju attīstība un jau apgūtu prasmju pilnveidošana, kā arī vēlmju un iespēju līdzsvarojums. 

 

 

LASĪT VAIRĀK
28. janvārī 2013. gadā

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs

Adrese: 1905. gada iela 10,Kuldīgas novads,LV 3301
Tālrunis – 63322717, 26467724; Fakss - 63322718
E-pasts – jauniesucentrs@kuldiga.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma Izglītība

Bērnu un jauniešu centrs piedāvā interešu izglītības programmas tādās jomās kā kultūrizglītība, sports, tehniskā jaunrade, vide, jaunatnes darbs u.c. Interešu izglītības programmā ir daudz un dažādi pasākumi, konkursi, saieti, kas guvuši atsaucību daudzās Kuldīgas novada skolās, interešu izglītības pulciņos, tādējādi veicinot kultūras mantojuma atzīšanu, cieņu un atpazīstamību sabiedrībā. Centram ir  tradīcija atzīmēt ANO un UNESCO starptautiskās dienas. 
 

LASĪT VAIRĀK